Arbete

Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vård och omsorg

Behoven för vård och omsorg förändras genom livet. I Kungälv är vår målsättning att alla får den hjälp de behöver.
Alla äldre skall bemötas med respekt och ha ett gott liv. Äldreomsorgen skall ha en hög kvalitet och vara likvärdig i hela kommunen.

Barn och unga

Kungälv skall vara en attraktiv kommun för alla åldrar. Därför ser vi till att satsa på barn och unga. Genom att göra rätt från början undviker vi utanförskap och kriminalitet. Genom satsningar på barn och unga utvecklas kommunen positivt och fler barnfamiljer väljer att flytta hit.

Miljö

Hållbar utveckling handlar om en medveten och balanserad användning av olika resurser. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll har vi antagit en översiktsplan.

Turism

Kungälvs kommun är unik med sina båda sina fästningar Bohus och Carlsten.
Turismen är dock så mycket mer med naturskön miljö,  Kungälvs stad med historiska trästaden och en spännande stadskärna med ett nytt resecentrum och nya shoppingcentra. I Marstrand står havet i centrum och den fria horisonten tillsammans med sol och salta bad lockar till ett besök. Segling, skaldjur och promenader står ofta på agendan.

Aktuellt inom AK och föreningar

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
En glad och ömjukt stolt nyvald kommunstyrelseordförande för Kungälvs kommun. Hör Miguel Odhner om det förtroende han givits att leda Kungälv de kommande fyra åren.
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Kan något parti klara detta är det Socialdemokraterna!
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
"Just nu skulle det vara lättare att sätta sju rätt på Lotto". https://kungalvsposten.se/nyheter/segare-tempo-for-riksdagsledamoterna/
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Vi skall kunna lita på varandra på resan framåt

Idag har vi lagt fram budget 2019-2022. Till skillnad mot många andra kommuner runt oss, Göteborg, Regionen och riket har Kungälv fått en stark och politiskt stabil majoritet. Det är bra. För mig är det tydligt att det är en styrka att vara trygg i sin politiska uppfattning i ett politiskt blocköverskridande samarbete, först då kan ödmjukheten infinna sig att lägga grunden för en viktig kompromiss i arbetet att forma kommunens framtida förutsättningar, säger Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande i Kungälv.

Jag upplever att många är väldigt eller försiktigt positiva till vårt samarbete mellan Moderater, Socialdemokrater och Centerpartiet. Sådant känns bra. Vi bryter ny mark och det behövs. Efter en mycket expansiv fas med rekordinvesteringar behöver vi nu samla ihop oss så att vi har alla parametrar med oss. Vi drar därför i bromsen för att få en mer lagom takt på Kungälvs utveckling och en bättre politisk kontroll.

Vi lägger nu fram ett finanspolitiskt ramverk till 2022. Vi höjer överskottsmålet till 4 procent (runt 100 miljoner) vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga skol- och omsorgsinvesteringar (ca 800 miljoner), säkra välfärden och klara morgondagens pensionskostnader.

Kungälv är en otroligt fin kommun och vi har och ska fortsatt ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad. Vi ska framåt och vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet.

Kungälvs kommun dras med underskott i verksamheterna och svårigheter med att uppnå lagstadgat balanskrav. Kommunen ser dessutom fortsatt ökade pensionskostnader och något vikande skatteintäkter inför 2019. Det är allvar. Utan en god ekonomisk hushållning med pengar i kassan drabbas alltid de med störst behov, därför skall vi nu tillsammans vända detta läge. Därför parkerar vi förtroendevalda våra vallöften i början på mandatperioden. Kärnverksamheterna kommer först.

Vår nya, långsiktigt ansvarsfulla politik med ett högre överskottsmål, innebär att förvaltningsplanen innehåller en åtgärdsplan med besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar på runt 100 miljoner kronor istället för planerade 75 miljoner. Åtgärdsplanen kommer beröra alla enheter och verksamheter, även externa avtal, relationer, föreningsliv liksom näringsliv. Vid förändringar är information och arbetsmiljöfrågan särskilt viktig. Genomförandet av politiken verkställs i förvaltningsplanen. Samverkansavtal skall följas, risk och konsekvensbeskrivningar är en hygienfaktor i allt förändringsarbete. Vi litar på våra chefer, fackliga företrädare och medarbetare.

Som politisk ledning skall även vi ta vårt ansvar. Lägre budgeterade ram för politiken gäller.

På detta sätt vill vi ta ansvar, inte bara för ekonomin, utan också se över och förändra vårt ledarskap och införa en ansvarskultur. Alla skall följa reglerna och beslut ska finnas i dokument. Förvaltning och politik ska ha en professionell, värdeskapande och tillitsfull relation.

Vi vill att våra medborgare ska kunna lita på kommunen, känna ansvar, trygghet, livs- och arbetsglädje. Det ställer stora krav på var och en av oss, såväl förtroendevald som chef, facklig eller medarbetare. Vi är inte till för oss själva, vi är till för medborgarna, barnen, våra äldre, föreningar, besökare och företag. Det är bara tillsammans vi kan säkerställa den generella välfärden och att Kungälv fortsatt skall vara en riktigt bra kommun att leva, bo och verka i.

Med vänlig hälsning

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner

Detta är våra politiska mål för Kungälv.

Finansiella mål

Utgångspunkten för målen är vårt finansiella ramverk

• 4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag
• Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden
• Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 % eller högre

Strategiska mål

Våra strategiska mål är en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt och

• att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
• en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
• att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
• att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
• att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
• en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
• att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
• att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden

Resultatmål mål

Generellt gäller att Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom utvärdering och nationella jämförelser med likartade kommuner med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner.

• Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
• Minskade utsläpp i luft och vattendrag
• Investeringar i kärnverksamhet prövas enligt finanspolitiskt ramverk
• Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
• Full behovstäckning inom äldreomsorgen
• Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
• God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet
• Alla föreskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
• Fler elever når gymnasieexamen
• Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
• Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet

• Attraktiv arbetsgivare
För medborgarnas bästa och för att ge kommuninvånarna en god service med hög kvalitét ska Kungälvs kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare. Vårt personalpolitiska program ska utvecklas, en arbetsgivarpolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag skall tas fram.

Resten av budget kommer snart kunna läsas på Socialdemokraterna Kungälvs hemsida.

https://kungalvsposten.se/nyheter/besparingar-vantar-nar-ekonomin-ska-saneras/
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Hej på dig du nya medlem 🙂

Hoppas du har lust att träffa Kungälvs kommunalråd och Arbetarekommunens ordförande Erika på tisdag kväll!
Vi har introträff för nya medlemmar

Tisdag 20 NOVEMBER,
KL.18.00-20.00,
Partilokalen (ovanför Älvsmagasinet)
Västra Strandgatan 2 i Kungälv

Du får veta mer om Socialdemokraterna, våra föreningar, möten och just denna dag presenterar vi budgeten för 2019 i Kungälvs kommun.
Som du vet har vi ju valt att samarbete med Centern och Moderaterna av alla partier, hur blev det så och är det värt det?
Vi hoppas du har tid att komma!

PS, boka även måndagen den 26 november, då får du träffa riksdagsfolk 🙂

Med vänlig hälsning

Kommunstyrelsens ordförande

Miguel Odhner
Kungälvs kommun
T. 070-3520101

 

Miguel Odhners tal till Kungälv

Filmklippet visas från Kungälvs-postens Youtubekanal

Kontakt

Erika Sjöblom
Ordförande Arbetarekommunen,
070-928 76 13, erika.sjoblom@kungalv.se

Miguel Odhner
Gruppledare Socialdemokraternas kommunalgrupp, 070-352 01 01

Nalle Johansson
Webbredaktör, nalle@forsvarsmakten.eu

E-post:
Epost hänvisas till erika.sjoblom@kungalv.se

Besöksadress/Postadress:
Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv

Org. Nr:
853300-3425

Plusgiro:
122 63-0 Kungälvs socialdemokratiska arbetarekommun
73 62 43-7 Kungälvs Soc. Arbetarekommuns VALFOND

 

Engagera dig »