Valprogram 2022-2026


Inledning

Den 11 september är det val.

Socialdemokrater står för värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Vi står för alla människors lika värde, lika plikt och rätt, att alla som kan, ska jobba och bidra. Från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Vi ska bygga Kungälv starkt och hållbart. Vi ska bygga Kungälv med kunskap. Vi ska bygga ett Kungälv som är tryggt, trivsamt och sammanhållet – för alla.

Vi är stolta över Kungälv, vi älskar Kungälv men det mesta har vi framför oss. Därför har vi Socialdemokrater tagit fram ett förslag på ett antal punkter till dig vad vi vill göra till 2026.

Socialdemokraterna behöver fler röster för att kunna påverka för mer Socialdemokrati i Kungälv. Hur det blir imorgon avgör du. Vill du ha ett tryggt, stabilt och etablerat parti som kan samarbeta för Kungälvs bästa, då ska du välja Socialdemokraterna.

Det viktiga är att du som väljare vet vad en röst på Socialdemokraterna i Kungälv innebär. Vi sätter välfärden först. En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören.

Vi ska äga den demokratiska kontrollen över vård, skola och omsorg. Pengarna till välfärden ska gå till just välfärden. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle. För vi vet, att en svag kommunal ekonomi eller en ineffektivt använda skattekrona drabbar alltid de med störst behov. Därför ska allt vi Socialdemokrater genomför, alltid vara finansierat, hålla över tid och generationer. Socialdemokraternas viktigaste valfrågor genomförs i den takt vår ekonomiska politik möjliggör. I ingången av denna nya mandatperiod möts vi av ett krig i Europa, en ökad kostnadsutveckling, lägre tillväxt och därmed lägre skatteintäkter, detta kommer påverka kommunens förmåga att genomföra våra valpunkter. Vi kallar dom valpunkter, inte vallöften, för att du som medborgare skall veta vad Socialdemokratin i Kungälv står. Två andra frågor som påverkar vår förmåga att genomföra det vi vill med Kungälv de kommande fyra åren är antalet mandat (röster) vi får lokalt i Kungälv, liksom om Sverige får en Socialdemokratisk regering eller ej. 

Vill du ha fortsatt arbete med FN:s Agenda 2030 för en bättre framtid? Vill du ha en rättvis, trygg och socialt hållbar utveckling, med bra skolor, idrott, vård och äldreomsorg för alla eller vill du ha skattesänkningar, nedskärningar och ett Kungälv där människor ställs mot varandra?

Du väljer väg!


Agenda 2030

Kungälvs kommun arbetar framgångsrikt med att genomföra Förenta Nationernas 17 hållbarhetsmål, nedbrutet med nyckeltal rakt in i Kungälvs kommuns politiska mål och budget.

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Sverige och Kungälv ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning till en modern välfärdsstat. Sverige och därmed Kungälv ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Vi ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Kungälv är bland de bästa kommunerna i Sverige. Vi vill fortsatt vara i framkant i arbetet för en bättre värld med FN:s med Agenda 2030. Detta kräver ett fortsatt arbete med mål för 2050 och delmål för 2030.


Välfärd och trygghet

Förskola och Skola

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Därför ska vi sätta välfärden först. Det starka samhället behöver ta tillbaka kontrollen över skolan. Barn och elever måste gå före marknad och vinst. Vi ska bygga Kungälv starkt med kunskap. Den resan ska börja redan i förskolan.

Vi vill att varje barn och elev i Kungälv ska ha rätt resurs vid rätt tillfälle. Alla har olika förutsättningar, men lika rätt till utbildning.

Kungälvs skolor är bra och trots stora ansträngningar är det alldeles för många grundskoleelever som inte når behörighet till gymnasiet. Väl inne på Gymnasiet borde alla få lämna med fullständiga betyg, så är det inte idag. Vi vill bygga Kungälv starkt med kunskap, då ska ingen behöva börja vuxenlivet utan en gymnasieexamen.

Samhället utanför kommunen är ett samhälle som är öppet 24-timmar om dygnet, men barnomsorgen är inte öppen 24-timmar och inte heller på helger när många jobbar, så kan vi inte ha det längre, den kommunala servicen måste hänga med, det vill vi ändra.

Alldeles för många elever upplever skolan som otrygg, litar inte på vuxna eller upplever stress. Vuxna måste vara mer närvarande och kunna sätta tydliga gränser för rätt och fel på ett tillitsfullt och respektfullt sätt, i en trygg och stabil skola för alla. Skolan behöver återinföra skolvärdar. Skolans bemötande ska vara proffsigt och tryggt.

Alla barn och elever ska få det stöd de behöver vid rätt tillfälle, av välutbildade pedagoger som har stöd i specialpedagoger, kuratorer, psykologer eller särskilda kompetensteam. Därför ska vi öka skolresurserna inom elevhälsa och stödpersonal.

Skolsköterska och kurator måste finnas tillgängliga när det behövs. Elevhälsan ska utvecklas. Mår du som ung dåligt, har frågor, behöver någon att tala, ska det vara enkelt att få en snabb kontakt. Därför vill vi komplettera elevhälsan genom att ge eleverna en ny möjlighet till mer elevhälsa både via ökad tillgänglighet och via en kanal de är vana vid via chatt eller digitala möten i mobilen.

Skolans lärmiljöer måste utvecklas för att bättre kunna utgå från elevers behov av inlärning. Skollagen är tydlig, hela verksamheten ska anpassas och fungera för alla. Vi vill att fler elever ska klara skolan. Därför vill vi ha en plan att NPF säkra alla kommunala skolor. I dagens skola räknar man med att minst 5–10 procent av eleverna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Många elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet. Forskning visar att genom skapa en tillgänglig och trygg skola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) gynnas samtliga elever. För att uppnå en NPF-säkrad kommunal förskola/skola krävs en välfungerande samverkan mellan vårdnadshavare, skola och andra kommunala verksamheter samt hälso- och sjukvården.

Vi vill att alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan, ibland krävs en andra chans. Under Coronapandemin införde Kungälv lov- och sommarskolor där vi likställer lov- och sommarskolor med feriearbete, effekten blev att resultaten höjdes. Bra erfarenheter ska tillvaratas, därför ska de elever som har ofullständiga betyg i vissa kurser kunna läsa de kurserna under lov- och sommarskolor där studierna likställs som feriearbete.

Vi vill se en tydlig myndighetssamverkan men också nya arbetsformer, efter skoltid ihop med fritidsgårdar, föreningar och bostadsföretag. När samhället planeras ska barn och elever ha närhet till sin skola.

Mimers Hus ska ha ett brett gymnasieutbud för alla. För framtiden behövs en särskild prioritering för kommunens egna kompetensförsörjning. Därför ska tillsvidareanställning erbjudas alla folkbokförda elever med godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets vård och omsorgsprogram och barn och fritidsprogram.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. I vårt starka samhälle är utbildning inte längre något man får en gång som ung. Fler ska kunna sadla om och byta yrkesbana mitt i livet.

Alla unga behövs i arbete och utbildning för att bygga Kungälv och Sverige starkt. Kungälvs unga ska känna sig efterfrågade och ska mötas av tydliga krav på att alla behövs. Därför ska vi ha en lokal samverkansmodell och avtalssystem där alla unga efterfrågas, kravställs, tränas och bildas för att stå stark i det egna livet och försörjningen, vi vill införa en jobb- och utbildningsgaranti för alla under 25 år. Alla behövs, ingen ska lämnas utanför. Så bygger vi Kungälv starkt med kunskap.

Därför ska Kungälv fortsätta satsa på kommunal vuxenutbildning. Svenska för invandrare ska individanpassas för bättre resultat. Vi vill också värna folkbildning och vår Nordiska Folkhögskola, som har en viktig roll för många. Kungälv behöver också kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.

 • Barnomsorg tillgängligt dygnet runt för de som behöver
 • Alla barn och elever ska ha möjlighet att lyckas i skolan
 • Mer stödpersonal och specialpedagoger/speciallärare i både förskola och skola
 • Inför skolvärdar i kommunens skolor
 • Inför elevhälsa via mobilen
 • NPF säkra alla kommunala förskolor/skolor
 • Likställ lov- och sommarskola med feriearbete
 • Inför en jobb- och utbildningsgaranti för unga

Kungälvs äldreomsorg ska vara trygg och trivsam. 

Som senior, lite äldre och kanske skröplig ska det vara tryggt, bra och trivsamt att får vård och omsorg i Kungälv. Pandemin har tydligt visat de brister vi Socialdemokrater sett inom äldreomsorgen sedan länge. Trots ekonomiska tillskott visar kommunens medborgarundersökning (SCB) att Kungälvs äldreomsorg behöver lyftas.

Genom att lyfta våra medarbetare och säkerställa att dom har bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö, kan vi också säkerställa en god kvalitet i den kommunala omsorgen. Därför går vi Socialdemokrater till val på fler anställda och bättre arbetsvillkor som grundläggande förutsättningar att klara både dagens och framtidens problem inom Kungälvs äldreomsorg. 

Kungälv behöver säkerställa kompetensen inom vård och omsorg för en bra kvalitet på alla nivåer. Det handlar om grundläggande social förmåga, bemötande, godkänd såväl medicinsk som språklig kompetens men också om hbtq+kompetens. Därför behöver kommunens vård och omsorg även påbörja arbetet mot att hbtq+certifieras.

Det är för oss viktigt att det är trivsamt och tryggt om du behöver vård och omsorg hemma. Många anhöriga vårdar idag sina anhöriga i hemmet med hemtjänst så pass länge och mycket att de riskerar att bli sjuka och utarbetade. Med ett starkt anhörigstöd och fokus på förebyggande insatser kan fler få en bra och trygg ålderdom. När hemtjänstinsatser behövs är det viktigt att den äldres behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning tillgodoses.

Det ska vara enkelt att få hjälp. Det ska vara möjligt att kunna påverka sina insatser. Vi vill att fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess. Med en förenklad process kan förebyggande insatser komma fram till den som söker snabbare. Förebyggande insatser kan verka som en trygghetsfaktor för både den äldre och deras anhöriga. Aktiviteter eller trygghetsskapande insatser kan bryta den ofrivillig ensamheten och skapa trygghet för äldre och anhöriga.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att säkra en lugn tid vid vård i livet slut. Ingen ska behöva dö ensam. Det finns några medborgare varje år som på grund av sjukdom inte kan bo kvar hemma och som inte har långt kvar i livet. Då behövs en avgränsad plats där anhöriga kan komma och stanna en längre stund. Platsen ska vara välkomnande för alla åldersgrupper då vi även har medborgare som avlider där det finns minderåriga barn i familjen och dess närhet. Vi ser att det är viktigt med välutbildad personal inom palliativ vård, för att kunna ge den sjuke så snarlik vård som möjligt som ett hospice gör. 

Inte sällan får du som medborgare kämpa för din rättighet till stöd, anpassning och myndighetssamverkan om du eller anhörig är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Därför vill vi införa en trygghetsombudsman kan vi gå vidare och på ett enkelt säkerställa att den som är i behov av en insats får den på ett tryggt och säkert sätt, samt att det ske med en god kvalitet. Trygghets ombudsmannen blir en väg in. Där personen som har uppdraget är lätt att få kontakt med, via telefon, e-post eller ett fysiskt möte. Trygghetsombudsmannens är den kontakt som sen tillser att klagomål/synpunkt/önskemål tas om hand och förs till rätt instans. Samt säkerställer att det sker en återkoppling.

 • Fler anställda, bättre arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö
 • Starkare stöd till den som vårdar anhörig i hemmet
 • Säkerställ kompetens inom vård och omsorg för en bra kvalitet på alla nivåer
 • Förenklad biståndsprocess, fler förebyggande insatser utan biståndsbeslut
 • Säkra en värdig vård vid livets slut
 • Inför en trygghetsombudsman för äldre och medborgare med funktionsnedsättning

Bättre funktionsstöd och tredubblad ersättning inom daglig verksamhet

En förutsättning för jämlikhet är att personer med en funktionsnedsättning har samma möjligheter att som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kungälv ska vara en tillgänglig kommun för alla oavsett funktionalitet. Vi har infört funktionshinderperspektivet inom alla politiska målområden, byggt fler LSS-boenden och förstärkt rättigheterna att kunna bo tillsammans oavsett ”personkrets”, detta arbete ska fortsätta och vi vill göra mer.

Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.

Det är vare sig rimligt eller rättvist att den habiliteringsersättning som medborgare i Kungälv har genom arbete eller deltagande i daglig verksamhet är lägre jämfört med exempelvis Göteborg, därför vill vi under mandatperioden tredubbla ersättningen inom habiliteringsersättningen.

Kommunen måste också säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till informations- och kommunikationsteknik, digitalisering och välfärdsteknik på lika villkor som andra.

En förutsättning för jämlikhet är att personer med en funktionsvariation har samma möjligheter att som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Ingen ska behöva kämpa för sin rättighet till stöd eller anpassning och myndighetssamverkan om du eller anhörig har en funktionsnedsättning. 

Vi vill införa en trygghetsombudsman kan vi gå vidare och på ett enkelt säkerställa att den som är i behov av en insats får den på ett tryggt och säkert sätt, samt att det ske med en god kvalitet. Trygghetsombudsmannen blir en väg in. Där personen som har uppdraget är lätt att få kontakt med, via telefon, mejl eller ett fysiskt möte. Trygghetsombudsmannens är den kontakt som sen tillser att klagomål /synpunkt/önskemål tas om hand och förs till rätt instans. Samt säkerställer att det sker en återkoppling.


Inga vinster i välfärden

Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag. Därför vill vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen och kunna ge vård och skola till alla efter behov. Vi vill sätta barn och äldre före företagens vinstintresse. Den frågan bestäms i riksdagen, men i Kungälv kräver vi att skola, vård och omsorg i privat regi är minst lika bra som den gemensamma, att inga privata företag ska kunna dölja något, alla anställda oavsett privat eller offentlig utförare ska ha en bra arbetsmiljö. Kommunens revision ska ha full insyn.

Vi vill bekämpa arbetslivskriminalitet och välfärdsfusk. Inget företag eller för den delen privatperson eller gängrelaterad verksamhet ska kunna fuska med våra gemensamma skattepengar, Ingen person ska kunna få dubbla eller felaktiga utbetalningar. Här måste kommunen flytta fram sina positioner i samverkan med andra myndigheter och bostadsbolag.

Efter år av marknadsstyrning är det dags att återta kontrollen över välfärden. Det behövs ökad insyn även hos privata utförare och bemanningsriktlinjer som gör att resurserna används rätt. Tilliten behöver flyttas från marknadslösningar till medarbetarna. Barn, äldre och medborgarnas behov måste sättas före vinster eller en budgetreglerande minutstyrning. Det måste också finnas tid för omtanke och medmänsklighet. Först då når vi en god service till alla och en bra arbetsmiljö för alla anställda, oavsett om välfärd utförs i privat eller offentlig regi.

Vi vill ställa krav på att kollektivavtal ska gälla alla anställda i offentligt finansierad välfärdsverksamhet, oavsett om utföraren är privat eller offentlig.

Vid framtida upphandlingar ska privata utförare bidra som kommunen själv till ökad social hållbarhet, exempelvis praktikplatser och sommarjobb för unga.

Vi står för solidaritet, rättvisa och enkelhet. Vi ogillar marknadsbyråkrati för många och gräddfiler för några. Därför vill vi se mer av enkelhet, öppenhet med gemensamma och rättvisa kösystem kring exempelvis bostäder eller val av skola, utbildning eller inom vårdområdet.

Vi säger nej till utförsäljning av vård, skola och omsorg i Kungälv. När vi växer väljer vi helst gemensamma effektiva lösningar före privata aktörer. Vi är också positivt inställda till intraprenad, låt medarbetarna vara med och utveckla verksamheten. 


Jämlikhet och social hållbarhet

Att ökad jämlikheten är vårt viktigaste mål. Alla ska få samma möjligheter att leva ett gott liv. Alla människor är värda en fin barndom, en god skolgång, ett meningsfullt arbetsliv och en trygg och värdig ålderdom. Men under lång tid har ojämlikheten och klyftorna mellan människor växt sig allt större. De allra flesta har fått det bättre men skillnaderna mellan de som har mest och de som har minst har ökat.

I ett Kungälv med stora skillnader mellan medborgarna är ingen trygg. Ojämlikheten är skadlig på många sätt och påverkar hela samhällets sociala hållbarhet. Många beslut gällande grupper med låg inkomst fattas på riksnivå, men vi måste göra vad vi i Kungälv tillsammans för att bryta ojämlikhet och segregation lokalt. Detta inte minst för speciellt utsatta grupper som bland annat utlandsfödda, ensamstående föräldrar, äldre, ensamstående, personer med funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna och arbetslösa.

Kungälv ska fortsätta sitt arbete för program för social hållbarhet och ökat innanförskap 2027. Arbetet med social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv ska revideras 2023 och fördjupas.

Kungälv ska 2023 ta fram en modell hur vi kan räkna på sociala investeringars samhällsnytta. Vad varje enskild individ som räddas undan utanförskap innebär i vinster för såväl individ som samhälle, företag och föreningar. Kungälv ska fortsatt nationellt i framkant och utveckla budget, ledning och styrning för ökad social hållbarhet.

HBTQ+ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Allas lika värde och rätt är en socialdemokratisk kärnfråga och det innebär nolltolerans mot trakasserier av alla slag. Kungälvs kommun ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Därför behövs kunskaper och aktiva åtgärder för att motverka fördomar, diskriminering och kränkningar.


Folkhälsa och psykisk ohälsa

Kungälv ska ha en god jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna. Vi ska stimulera hälsosamma val och eget ansvar. Vi vill se riktade folkhälsoinsatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning.

Kommunen måste främja seniorhälsa – ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet och främja hälsa för personer med funktionsnedsättning. Därför vill vi inför ett särskilt aktivitetsstöd för äldre.

Aktiviteter eller trygghetsskapande insatser kan bryta den ofrivillig ensamheten och skapa trygghet för äldre och anhöriga. Aktivitetsstödet kan också vara en del av ett särskilt trygghetspaket för mer social samvaro inom hemtjänsten för att motverka ofrivillig ensamhet.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder. Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk med fler vuxna kring barn och unga. Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga, med särskilt fokus på allmän drogprevention.

Kungälv växer och Ytterby har idag en familjecentral som gett goda resultat för barn med psykisk ohälsa och andra viktiga insatser i bred myndighetssamverkan. Kungälv behöver fler insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa med fortsatta integrerade satsningar som familjecentrerat arbetssätt. 

 • Inför en familjecentral i Komarken
 • Inför ett aktivitetsstöd för äldre för att minska den ofrivilliga ensamheten
 • Alla förebyggande insatser ska samordnas mellan kommun, myndighet och civilsamhälle
 • Kungälv ska ligga i nationell framkant i arbetet för social hållbarhet
 • Riktade folkhälsoinsatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning

Nolltolerans mot brott, gäng och narkotika

Samhället ska vara starkare än de kriminella. Kampen mot brotten och brottens orsaker är kompromisslös. När tron på framtiden går förlorad, det är då som gängen och våldet blir ett alternativ. Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.

I Kungälv har vi nolltolerans mot brott, narkotika och alla tendenser till klan eller gängverksamhet. Kring de kriminella klanerna och gängen finns ofta tendenser till ett ”parallellsamhälle” där Sveriges lagstiftning inte gäller. Detta ska bekämpas. Våld och tystnadskulturer tillhör inte framtidens Kungälv. Vi tänker spräcka tystnadskulturen som sprider sig bland yngre och öka insatserna mot narkotikaförsäljning i kommunen, även på skolor ska hund kunna användas och skåp låsas upp. Vi har nolltolerans.

Även om det samlade antalet brott i Kungälv går ner, så kan vi se en tendens till att kniv använts som vapen mer. Vi vill minska tillgängligheten till knivar i det offentliga rummet och tillsammans med polis, handlare och föreningar nå en högre efterlevnad i samhället kring knivlagen.

Vi tänker sätta stopp för fusk och välfärdsbrott med medborgarnas pengar och har nolltolerans mot alla former av hot mot anställda och förtroendevalda. Den öppna gymnasieskolan med andra offentliga lokaler måste bli säkra och trygga miljöer för alla för att motverka och förhindra våldsdåd eller annan kriminell verksamhet.

Vi har nolltolerans mot all form av förtryck, förnedring eller våld oavsett ålder, ursprung, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexualitet, religion eller funktionsvariation. Alla är lika mycket värda har rätt till sin egen kropp. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och arbetet med dessa frågor ska hållas högt och tydligt i kommunen.

Brottens orsaker ska stoppas tidigt. Därför krävs mer av förebyggande och tidiga insatser för unga som bryter unga barns negativa banor, inget barn ska böta eller bli bötad, inget barn ska köpa eller sälja narkotika, alla unga ska ha skolan och fritidsgården som en fristad för egen frihet på demokratins grund.

Därför måste kommunen ha en mer tillgänglig fritidsverksamhet. Även samverkan genom samhällskontraktet med bostadsföretag, föreningsliv och företag ska stärkas och utvecklas liksom arbetet med vuxna på stan och tillgången till fältassistenter som ungdomar känner full tillit till. Socialtjänsten behöver en ökad vuxennärvaro och skarpare sociala insatser, som särskilda enheter som motverkar nyrekrytering och understödjer avhopp från gängmiljöer.

Alla ska våga göra en orosanmälan, oavsett vilken klan eller gängstruktur som det handlar om. Kommunen behöver ett nytt och brett arbetssätt för att förebygga och förhindra kriminalitet i unga åldrar. skolan och med familjerna, andra kommuner har kommit längre. 

Skolans relation med föräldrarna är avgörande för varje enskilt barn och elevers chans att lyckas i livet. Föräldrar ska få till sig de tidiga signalerna vad som sker med deras barn i skolan. Föräldrar ska känna till vilka risker barn utsätts för att dras in i kriminalitet. Föräldradialoger ska genomföras på utvalda skolor för att medvetandegöra föräldrarna hur den organiserade brottsligheten fungerar och rekryterar. Även arbetet med MBU (människan bakom uniformen) ska förstärkas.

 • Öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk. För att underlätta tidig upptäckt och tidiga insatser.
 • Öka öppethållande av fritidsgårdar i bred samverkan
 • Ökad efterlevnad av knivförbud i samverkan med polis och handel 
 • Knäck de kriminella klanerna/familjerna. Fokusera på barnen och upprätta en samkörd plan med bostadsbolag, polis, skatteverk, socialtjänst, försäkringskassan och skola
 • Förstärk samhällskontraktet med bostadsföretag, föreningsliv och företag. 
 • Nollvision mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 
 • Plan för att motverka välfärdsbrott och hot och våld mot kommunens anställda. 

Trygg efter mörkrets inbrott

Genom smart och ny teknik ska otrygga platser bli trygga, det ska kännas lugnt att gå ut efter mörkrets inbrott. Vi Socialdemokrater har infört trygghetskameror i Kungälv och kommunen arbetar nu medvetet med att öka tryggheten genom mer och genomtänkt belysning, det arbetet ska fortsätta. Kameror gynnar tryggheten i form av att förebygga brott och stödjer polisen vid utredning av brott. En ökad belysning på rätt ställe på rätt sätt skapar inte bara en ökad trygghet utan också en vackrare stad och kommun.

Socialdemokraterna vill att du ska vara med och bestämma över din trygghet genom en digital trygghetsvandring. Där medborgarna önskar en förändring i staden, stigar, leder eller torg ska vi också sätta ny smart belysning eller fler trygghetskameror.

Vi vill öka tryggheten på kvällar och nätter i nära samarbete med föreningar, polis och företag. Det handlar om att utveckla samarbetet med föreningar som vuxna på stan och nattvandrare. Vi stödjer polisens arbete med grannsamverkan och vill pröva införandet av en grannstödsbil i syfte att förebygga brott och öka tryggheten. Grannstödsbilen bedrivs i samverkan mellan civilsamhället, näringslivet, kommun och polis och bygger på frivilliga åtaganden, där näringslivet är med och finansierar projektet. Samarbetet sker inom ramen för samhällskontraktet med föreningar, polis, företag och bostadsbolag. Även bostadsbolagen ska arbeta med trygghetsvärdar och trygghetskameror.

Ordningsvakter som genomgår en kommunal värdegrundsutbildning är viktiga för att avlasta polisen och är tillsammans med trygghetsvärdar, fältarbetare särskilt viktiga för att motarbeta den narkotikaförsäljning som vi vet sker öppet men också stölder och otrygga situationer i offentliga miljöer. 


Jobb och ekonomi

Alla som kan, ska jobba och bidra 

Alla som kan jobba ska jobba och bidra, oavsett vem man är. Folk ska kunna leva på sin lön och det ska kännas tryggt på jobbet. Alla ska klara att kombinera familjeliv med arbetsliv.

För Socialdemokraterna är jobben nyckeln till frihet och integration. Vi har fokus på att skapa fler jobb och minska klyftorna, skapa ett starkare och tryggare Kungälv. När många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och välfärden. Vårt mål är arbete åt alla. Kungälv ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet.

Ingen ung ska börja sitt vuxna liv med att inte vara efterfrågad. Alla unga ska söka sitt jobb, sköta sig och få chansen att jobba och tjäna egna pengar. Arbetslöshet och utanförskap ska inte gå i arv. Vi ska hjälpas åt i ett samhällskontrakt, där kommun, föreningar och företag att ge alla unga som vill, ett feriejobb och en bra start i livet. Det är genom feriejobb, praktik, utbildning och arbete åt alla vi bygger Kungälv starkt.

Utbildning och arbete är bästa vägen för integration. Därför ska andelen nya medborgare som efter två år är i jobb eller utbildning öka. Vi ska bygga ett Kungälv där alla behövs, där alla jobbar och bidrar, oavsett vem man är. Och man ska kunna leva på sin lön. Den svenska välfärdsmodellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Mimers Hus ska ha ett brett gymnasieutbud för alla. För framtiden behövs en särskild prioritering för kommunens egna kompetensförsörjning. Därför ska tillsvidareanställning erbjudas alla folkbokförda elever med godkända betyg och fullgjord praktik på gymnasiets vård och omsorgsprogram och barn och fritidsprogram.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. I vårt starka samhälle är utbildning inte längre något man får en gång som ung. Fler ska kunna sadla om och byta yrkesbana mitt i livet.

Alla unga behövs i arbete och utbildning för att bygga Kungälv och Sverige starkt. Därför ska vi ha en lokal samverkansmodell och avtalssystem där alla unga efterfrågas, kravställs, tränas och bildas för att stå stark i det egna livet och försörjningen, vi vill införa en jobb- och utbildningsgaranti för alla under 25 år. Alla behövs, ingen ska lämnas utanför. Så bygger vi Kungälv starkt med kunskap.

Därför ska Kungälv fortsätta satsa på kommunal vuxenutbildning. Svenska för invandrare ska individanpassas för bättre resultat. Vi vill också värna folkbildning och vår Nordiska Folkhögskola, som har en viktig roll för många. Kungälv behöver också kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar. 

 • Alla som kan, ska jobba och bidra 
 • Alla unga ska erbjudas ett feriejobb 
 • Inför en jobb- och utbildningsgaranti för unga 
 • Andelen nya medborgare som efter två år är i jobb eller utbildning ska öka 

Företagande och entreprenörskap 

Det ska vara kul och uppskattat att driva företag i Kungälv. Vi ser företagande och entreprenörskap som en del av att bygga Kungälv starkt, tryggt och modernt. Kombinationen av Kungälvs 1000-tals småföretag, våra medelstora och stora företag inom många olika branscher gör Kungälv starkt, uthålligt och framtidsinriktat, det ska vi vara rädda om. Det är genom lönsamma och framgångsrika företag som jobben skapas, mest inom småföretagen. Jobb ger skatteintäkter som ger möjlighet att ordna en bra skola, vård och omsorg för alla.

Idag är Kungälv jämfört med 290 andra kommuner en av de absolut bästa platserna att bo och leva. Bra kan bli bättre. Där folk vill leva och bo, där växer företagen. Därför är det viktigt att fortsatt investera i Kungälv på alla områden som skapar attraktivitet, såsom god social hållbarhet, klimat, miljö, fritid, kultur, bostäder och infrastruktur.

Företagandet stöds bäst genom att kommunen är bäst på att vara kommun. Därför ska vi ge ett snabbt, korrekt och proffsigt bemötande då företagen kontaktar eller blir kontaktade av kommunen. Regler som omfattar företagande ska vara ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Vi ska ligga i framkant med digitalisering, snabb ärendehantering och lätthet att få besked om ärendestatus. Ytterst handlar det om att ge Kungälvs företagande konkurrenskraftiga förutsättningar för tillväxt i förhållande till omvärlden. Kommunens uppdrag är också att säkerställa markberedskap för expansion, en fungerande infrastruktur för energi, digitalisering och transport. Arbetet med Kungälvs Näringslivsprogram 2035 ska fortsätta enligt plan.

Upphandlingen ska främja konkurrens, bra kvalitet till medborgarna, till rätt pris. Socialdemokraterna vill dela upphandlingarna för att gynna lokala företag, småföretag för att öka kommunens robusthet men också för att verka för ökad hållbarhet.

Kommunen ska i nära samarbete med näringslivsorganisationer också bidra till nyföretagande, innovation, branschutveckling, kompetensförsörjning, rådgivning och kapitalstöd. Kommunen har ett särskilt uppdrag att förse våra företag med kompetens arbetskraft, detta vill vi utveckla att kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.

Besöksnäringen är en mycket stark del av Kungälvs och Bohusläns varumärke. Vi har inte minst havet, älven och helt unika platser som Marstrand, Bohus Fästning och Svartedalen. Tillsammans med näringen, närliggande kommuner och storstaden Göteborg ska vill bli Sveriges starkaste besöksdestination. Det kräver stora och genomtänkta investeringar i hamnar, vandrings- och cykelleder, rast och badplatser men också planlagd mark för ytterligare hotell, camping och ställplatser.

Samtidigt som kommun och samhälle stödjer företagande och entreprenörskap, förväntar vi oss att företagare också tar ansvar för att utforma samhället på ett socialt och hållbart sätt, i ett gemensamt samhällskontrakt. Företagen ska bidra till att alla unga får en chans att praktisera eller sommarjobba, visa att våra ungdomar behövs och är efterfrågade. Det krävs en by för att fostra en ungdom. Likväl tar vi det för givet att allt företagande bidrar ordning och reda på arbetsmarknaden för den svenska modellen, liksom att tillsammans ta ansvar för frågor som klimat och miljö.

För att nå ett hållbart företagsklimat krävs ett öppet näringsliv, där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara. Det skapar ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet. Ett mer jämställt och jämlikt näringsliv och företagande ska särskilt beaktas vid fördelning av olika företagsstöd och projektmedel där kommunen är inblandad.

Företagande är något alla kan klara och bör kunna pröva någon gång i livet. Därför vill vi att alla ungdomar som vill, erbjudas möjlighet att prova på att driva sitt eget företag genom exempelvis programmen med Ung-Företagsamhet, något som är och har varit väldigt roligt, uppskattat och framgångsrikt på Mimers.

Kort sagt, Socialdemokraterna värnar det företagande och den entreprenörsanda som finns i Kungälv. Vi vill ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas. 

 • Stötta småföretag så att de vågar investera och anställa i Kungälv
 • Fler lokala upphandlingar
 • Alla unga ska erbjudas möjlighet att prova på att driva eget företag 
 • Förenkla de kommunala regelverken så att fler företag kan växa och anställa
 • Erbjud de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar

Attraktivt att jobba i vår kommun

För att kunna ge bästa service och kvalitet till medborgarna dygnet runt måste kommunens anställda kunna göra ett gott jobb varje dag. Det ska vara attraktivt att jobba i Kungälv.

Idag är arbetsmarknaden väldigt uppdelad och ojämlik. Kvinnors löner är lägre än mäns och omsorgen är inte anpassad till allas livspussel. Vi vill ha rättvisa villkor och starka kommunala fackliga organisationer som bidrar till utveckling, trygghet och attraktivitet.

Alla ska kunna leva på sin lön, har rätt till heltidsjobb med en god arbetsmiljö som ger dig förutsättningar att arbeta ett helt arbetsliv. Så är det inte idag. Underbemanningen inom skola, vård och omsorg skapar stress och leder på sikt till en sämre välfärd för medborgarna. Det behövs investeringar och resurserna ska gå till fler arbetskamrater, trygga anställningar, hållbara arbetstider och en robust välfärd där medarbetare ges tid att andas, se medborgarna och mötas som grupp. Medarbetare ska ges tid för eftertanke, reflektion och kollegial handledning.

Efter år av marknadsstyrning är det dags att återta kontrollen över välfärden. Det behövs ökad insyn även hos privata utförare och bemanningsriktlinjer som gör att resurserna används rätt. Tilliten behöver flyttas från marknadslösningar till medarbetarna. Medborgarnas behov måste sättas före vinster eller en budgetreglerande minutstyrning. Det måste också finnas tid för omtanke och medmänsklighet. Först då når vi en god service till alla och en bra arbetsmiljö för alla anställda, oavsett om välfärd utförs i privat eller offentlig regi.

För att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälvs kommun krävs en planerad kompetensutveckling och yrkesutveckling i takt med nya arbetsuppgifter och högre krav inom förskolan, skolan och äldreomsorgen. Vi vill satsa på den egna personalen, ha en lärande organisation, med ständig vidareutbildning och nydanande sätt att ta tillvara på medarbetarnas befintliga kompetens. Validering är ett redskap vi vill använda för nya vägar att kompetensoptimera hela organisationen med de medarbetare vi har. Vi ska ta vara på medarbetarnas kompetens, bli en attraktiv och lärande organisation.

Som en del i att ge en bra service, säkerställa delaktighet och en lärande organisation måste kommunens hanteringen kring risker, tillbud och arbetsskador fungera snabbt, säkert och smidigt, här behövs i alla led en tydligare och bättre uppföljning. Om ledningen i din närhet som anställd berörs, är det särskilt angeläget att fler involveras snabbt.

Vi ska också utveckla ledarskapet. Utan trygga och kompetenta ledare kan mycket gå fel. Därför ska våra chefer få det stöd, förutsättningar och den kompetens som krävs för att tillsammans med medarbetare, fackliga organisationer och den politiska ledningen fortsatt utveckla kommunen, med ett i grunden tillitsbaserat ledarskap.

Arbetsmiljöfrågorna är basen för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälv.

Ett arbete i välfärden innebär ofta en ökad risk för smitta samtidigt som arbetets natur gör att du inte kan arbeta hemifrån. Allvarlig smitta som exempelvis viruset calicivirus (vinterkräksjuka) är särskilt farligt för äldre som kan innebära dödsfall om det inte stoppas, men även allvarligt för ex. barn och medarbetare. Om du måste gå hem för att du blivit smittad på jobbet och om det sker ofta, drabbas du ekonomiskt när du inte kan arbeta hemifrån. Vi vill utreda hur vi bättre och mer effektivt kan skydda både våra medarbetare och brukare mot smitta.

All personal ska känna sig trygg och skyddad, detta är särskilt viktigt när medarbetare anmäler våld, brott, droger, hot eller annat i samband med utövande av sitt jobb. Högstadielärare blir hotade varenda dag. Du ska inte behöva åka själv som socialsekreterare på hembesök, inte heller ska en skolmatspersonal som stått upp som vuxen i skolan, känna sig otrygg när man lämnar bamba och ska gå till bilen för att åka hem. Ansvariga chefer måste ha kompetens och resurs att leda, fördela och omorganisera arbetet oavsett vilket område i kommunen medarbetarna verkar.

För oss det är en självklarhet att anställda har fria bra arbetskläder och skor både ute och inne om jobbet kräver det. Så är det inte idag. I traditionellt mansdominerade yrken som exempelvis anläggningsarbetare, parkarbetare och skolvaktmästare är fria arbetsskor en självklarhet. Men bara sju procent av Sveriges kommuner gav 2021 sina anställda inom hemtjänst och särskilda boenden samma förmån. Detta är en fråga som handlar om klass, men framförallt om kön. Majoriteten av de anställda inom särskilda boenden, hemtjänst och LSS-boenden domineras av kvinnor.

Dessa yrkesgrupper ligger i de flesta fall en bra bit efter i löneutveckling jämfört med de mansdominerade yrkena. Det tillsammans med att det inte heller är självklart att du får en heltidsanställning när du börjar, gör att skillnaderna mellan män och kvinnor blir än mer påtagliga. Många anställda har inte råd med riktiga skor till att arbeta i, vilket gör att många har billiga enkla varianter som vid användande under lång tid kan ge upphov till bland annat förslitningsskador.

I de kvinnodominerade yrkena är det inte enkelt att få en förslitningsskada godkänd som arbetsskada, vilket även det påverkar de kvinnodominerade yrkena negativt. Därför vill vi att våra anställda som arbetar direkt i omsorgen med våra äldsta och sköraste ska få rätt till fria arbetsskor. Vi vill börja med denna yrkesgrupp. Nästa grupp kan exempelvis bli personalen inom förskola och skola. Vi står för att steg för steg införa det självklara, fria arbetskläder och skor både ute och inne om jobbet kräver det.

Att medarbetare inom äldreomsorgen och skolan inte har tillräckligt bra kunskaper i svenska språket minskar tryggheten för äldre och barnen i skolan. Därför behövs relevanta språktest vid alla nyanställningar och språklyft utifrån redan anställdas behov.

 • Fria arbetskläder och skor både ute och inne om jobbet kräver det
 • Satsa på medarbetarnas kompetens med ständig vidareutbildning 
 • Språktest vid nyanställning och språklyft utifrån redan anställdas behov. 
 • All personal ska känna sig trygg och skyddad när de anmäler våld, brott, droger, hot eller annat i samband med utövande av sitt jobb. 

Ekonomi, skatt och välskötta kommunala fastigheter

Kungälvs kommun har tack vare Socialdemokraterna en stark ekonomi, vi står för ordning och reda i den kommunala ekonomin. En svag kommunal ekonomi drabbar alltid dem med störst behov. Därför behövs höga överskott för att klara investeringar i skola, omsorg, idrott, pensioner och klimatomställning.

Långsiktigt är det ekonomiskt klokt att äga fastigheter kommunen bedriver verksamhet i, därför ska andelen kommunalt ägda fastigheter öka. Det är viktigt att medborgarna har någon form av demokratisk kontroll för kommunal kärnverksamhet såsom förköpsrätt eller att äga tomt eller fastighet vid alternativa investeringar. Men att äga sin fastighet förpliktigar att den är trivsam, välskött och klimatsmart.

Kommunen måste bättre sköta om sina hus. Listan på kommunala fastigheter, exempelvis skolor, där kommunen inte skött underhåll och reinvestering är allt för lång. Bristande underhåll skapar missnöje, leder till kapitalförstöring med än mer kostnadskrävande akut underhåll.

Kommunen måste bättre sköta om sina skolgårdar, lekplatser och anläggningar än vad som görs idag. Offentliga rum som skolgårdar, parkeringar och lekplatser måste säkras även efter skoltid med kameror och annan verksamhet för att motverka skadegörelse eller annan oönskad aktivitet. Därför ska kommunen utveckla sin ledning, styrning, organisering och investeringsplanering för kommunal fastighetsförvaltning.

Vi har utmaningarna framför oss, vi har långt till ett jämlikt, rättvist och hållbart Kungälv. Därför säger vi nej till de skattesänkningar som några få partier i Kungälv återigen föreslår, pengarna behövs för en bättre skola, vård och omsorg. 

 • Ordning och reda i kommunens ekonomi
 • Nej till kommunala skattesänkningar, pengarna ska gå till vård, skola och omsorg 
 • Sköt om kommunens hus, rusta upp skolor, boende och anläggningar 
 • Andelen egenägda fastigheter med kommunal verksamhet ska öka under mandatperioden

Barn och unga

Fler mötesplatser för unga – öppna fritidsgårdar

Det ska vara kul att vara ung och växa upp i Kungälv – för alla. Idrotts och föreningslivet är en ryggrad, men många vill bara ha en plats att mötas. Idag saknas bra ställen för unga att träffas.

Vi vill göra det enklare att starta upp en fritidsgård eller mötesplats i ett bostadsområde, det ska kunna ske i bred samhällssamverkan med olika aktörer. Vi saknar exempelvis bra kvarters- eller fritidsgårdar för unga i orter som Kärna, Diseröd och Marstrand. De som finns är öppna alldeles för lite och vi behöver en ny fritidsverksamhet vid Yttern.

Kommunens kvarters- eller fritidsgårdar ska vara tillgängliga, öppna, relevanta och intressanta för alla kommunens ungdomar. Vår fritidsverksamhet är genomtänkt, men platserna, sammanhangen och öppettiderna är för få och otillräckliga för att ge unga och olika grupper av unga den tid de behöver för trygghet, glädje och lärande.

Det är bra att vi har fordonsburen ungdom i Kungälv, men de måste ha platser som fungerar att mötas och mer på ungas villkor. Kommunen behöver pröva nytt och pröva igen, om det inte går att införa en större och bemannad gård för fordonsburen ungdom (epa, moped och cykel), så kanske kommunen kan öppna upp de egna skollokalerna för fordonsintresserade ungdomar på helger och lov. Varför kan inte kommunen tillsammans med andra aktörer se på möjligheterna att ordna schyssta lov och sommarläger för unga som är intresserade.

För skapa framtidstro och bygga ett mer socialt hållbart Kungälv krävs öppenhet, samordnade och ökade insatser i kommunens ungdomsverksamhet. Vi ska bryta unga barns ensamhet i tid, unga ska inte hamna snett eller i gäng där barn bötar barn, där barn själ eller säljer droger. Alla unga ska känna en fristad för egen frihet på demokratins grund på de mötesplatser som finns i vår kommun.

 • Öka öppethållande av kvarters- och fritidsgårdar i bred samverkan med företag och föreningar 
 • Alla Kungälvs orter ska ha fungerande lokal fritidsverksamhet 
 • Organiserad mötesplats för fordonsburen ungdom
 • Pröva lov- och sommarläger för barn och unga 

Idrottens Kungälv, Arena Kungälv 

Socialdemokraterna i Kungälv är garanten för att Kungälv fortsätter bygga mer tak över is, fler hallar för idrotten med fokus på Arena Kungälv. Vi sviker inte, vi är uthålliga och det kommer en ny ishall, en ny bandyhall, flera träningshallar och en simhall som är attraktiv för alla. Arena Kungälv ska vara attraktiv för såväl familjer, barn, unga och pensionärer. Det ska du lita på. 

Vi kommer dessutom fortsätta driva på med vårt vallöfte om fullstora idrottshallar i alla kommundelar såsom Marstrand, Kode och nu lägger vi till Kareby för nästa mandatperiod. 

Idrott är vägen till folkhälsa, social hållbarhet byggt på demokratins grund. Därför vill vi också säkerställa att det är enkelt för alla och vill pröva behov av fritidsbank/fritidsbibliotek, där du kan låna den utrustning du behöver för att träna eller testa på.  

 • Bygg klart Arena Kungälv 
 • Pröva fritidsbank/fritidsbibliotek så alla kan testa och har råd med all sorts idrott

Stad och land

Fria resor för unga och äldre i Kungälv 

Som ungdom och som pensionär ska du ha fria resor i Kungälv. Vi står fast vid fria resor för pensionärer inom kommunen även om andra partier vill försämra för våra äldre. Här kan du lita på oss, det kostar några miljoner med det är det värt för folkhälsan, äldres rätt till rörlighet och frihet, och för att värna om miljön.

Socialdemokraterna i hela Göteborgsområdet vill att regionen inför avgiftsfri kollektivtrafik för alla ungdomar under hela året för att på så sätt stärka vanan att åka miljövänligare. Kungälvs Socialdemokrater delar den uppfattningen. Oavsett hur regionen bestämmer för alla, vill vi i Kungälv göra det enklare för unga att åka kollektivt.

Det är inte rättvist att bara för att du bor 6 km från skolan får du inte ett busskort, här vill vi öka rättvisan och hållbarheten, därför är vårt mål att långsiktigt införa fria resor för alla ungdomar inom kommunen. Exakt hur vi kan genomföra detta råder vi inte över själva i Kungälv då Västra Götalandsregionen bestämmer regler och villkor. Men vi har stöd av en socialdemokratisk ledd regering som vill införa fria resor på sommaren för unga, om vi får en Socialdemokratisk ledd regering.  

 • Fri kollektivtrafik för unga
 • Fri kollektivtrafik för pensionärer i Kungälv

Det ska vara enkelt att röra sig i hela Kungälv. 

Vid nybyggnation och växande arbetsplatsområden måste vi tänka in lokaltrafiken från början, det handlar både om hållbarhet, jobben, trivsel och trygghet. Därför vill vi göra det enklare att röra sig med en lokal kommunpendel som rör sig i en slinga i ett alltmer växande Kungälv och Ytterby.

 • Utred en lokal kommunpendel i centrala Kungälv för hållbarhet, trivsel och trygghet

Fler parkeringar och mer kollektivtrafik

Bilarna kommer aldrig stanna i framtidens Kungälv, utan vara en del vår omställning till ett hållbart samhälle. Vi vill stimulera utvecklingen av hållbara bilpooler. Kungälv har en tätbebyggd landsbygd och det kommer så förbli oavsett drivmedel.

Därför vill vi öka kollektivtrafiken, öka turtätheten och förstärka den anropsstyrda kollektivtrafiken på landsbygden. Samtidigt krävs fler pendelparkeringar vid Eriksdal, Ytterby, Kornhall eller byggas nya ex i Tjuvkil.

Inne i staden måste trafiken bl.a. inne i Kongahällas nya kvarter begränsas samtidigt som antalet platser för parkering och bilpooler måste vara tillräckliga.

Möjligheten att kunna parkera dygnet runt, ladda din bil med el och gas måste bli bättre.

 • Fler parkeringsplatser i centrum
 • Fler laddstationer för el och gas
 • Ökad anropsstyrd kollektivtrafik på landet
 • Bygg fler pendelparkeringar där det behövs

Bostäder för alla

Bostaden är en social rättighet. Vi vill att bostaden ska vara den trygga punkten i varje människas liv. 

Den demokratiska kontrollen på vad, var och hur det byggs bostäder måste öka. Vårt mål är bra bostäder för alla och inte en marknad för några få. Därför ska det finnas bostäder för alla plånböcker, oavsett var i livet du befinner dig.

Vi värnar hyresrätten och våra allmännyttiga bostadsbolag Kungälvsbostäder och Förbo, antalet hyresrätter ska öka och vi motsätter oss generellt höga utdelningar till ägare av allmännyttan som motverkar låga hyror för vanligt folk och behov av kontinuerligt underhåll.

Vi vill bygga billiga lägenheter för ungdomar. Vi vill ha tävlingar om vem som kan bygga till lägst hyra på kommunal mark. Där det är dyrare vill vi att kommunen ska anta byggherrar som gör det enklare för unga och andra med mindre resurser. Unga ska kunna hyrspara ihop till sitt första boende för att på sikt kunna äga sin bostad, en slags instegsmodell där alla kan göra bostadsresa oavsett plånbok.

När kommunen växer ska det byggas blandat. Det behövs både fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegregation. Försäljning av exklusiv mark kan stödja billiga bostäder för andra i samma område. Kungälv behöver studentbostäder och fler smarta mellanboendeformer för de som är äldre och kanske vill flytta från sin villa på landet till staden eller byn, med närhet till service och handel.

Kommunen ska bygga blandat i alla delar av kommunen och i kustzonen är det särskilt viktigt att det säkerställs byggande av hyresrätter. Hyresrätten säkerställer levande kustorter året runt och det ger unga, äldre eller par som skiljs åt möjligheten att bo kvar i områden som i hög takt bara blir dyra sommarhus för andra. Väldigt få har råd att köpa en villa på Marstrand för 25 miljoner. Däremot ger exempelvis Förbos hyresrätter i Marstrand fler medborgare möjlighet att bo vid hav och kust.

 • Bygg bostäder för alla plånböcker
 • Bygg hyresrätter vid havet för alla

En grön stadsutveckling i hela kommunen

Alla medborgare behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Vi vill bevara och utveckla kommunens grönområden, bäckar och dungar i stadsnära rum. Det ska vara snyggt, rent och tryggt. Den moderna stadsmiljön måste ha ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det ska finnas rinnande vatten att släcka sin törst med varma dagar och tillgängliga toalett- och ombytesrum för alla.

Socialdemokraterna vill också se nytänk med fruktlundar som har blommande växter, bärbuskar och fruktträd. Detta gynnar lokala ekosystemen och pollinerande insekter. Blommor är vackert och frukt är gott, sådana grönområden skapar glädje, plats för promenader, motion och friluftsliv, vilket stärker folkhälsan. Att kunna plocka bär och frukter i offentlig miljö är till glädje för alla, inte bara barnen. 

Barnens plats i staden är given och central, ska och kommer alltid vara långt viktigare än bilen och/eller fastighetsägare eller affärsintressen. Vid all nybyggnation ska det alltid ställas höga och tydliga krav på lekplatser och barnanpassade miljöer, det gäller i hela kommunen.

Vi ser nu hur Kungälv moderniseras från en ort till en modern stad med handel, stadspuls, liv och rörelse mellan husen. Vi välkomnar det nya Kungälv och vill att medborgarna själva, inte minst barn, i samråd ska kunna vara mer delaktiga i stadens utformning och utveckling. Inte minst planeringen av staden vid älven med älvpromenad, grönskande lugna platser för alla behov, nya bostäder, mötesplatser, hamnar och stadsstråk. Vi vill också se möjligheter till fler odlingslotter i stadsnära rum, det ger trivsel, glädje och närproduktion. 

De stadsnära gång och motionsspåren behöver bli fler och belysta. Det gynnar folkhälsa, trivsel och trygghet.

 • Fler och bättre lekplatser i hela kommunen
 • Fruktlundar på alla orter och i staden 
 • Stadsnära motionsspår ska ha bra belysning
 • Moderna träningsplatser och utegym för alla i stadsnära miljö
 • Ökat inflytande för barn och medborgare i stadsplaneringsprocessen

Kultur för alla

Kultur är det som berikar livet. För oss socialdemokrater är detta en självklarhet. Att få ta del av och delta i kulturen ser vi därför som en grundläggande rättighet. Det måste vara möjligt för alla att kunna skapa och uppleva den fantastiska och varierande kultur som finns i vårt samhälle idag. Vi vill också tydliggöra kulturens roll för integration, samhällsbygge och demokratiska processer.

Socialdemokraterna i Kungälv har infört en kulturgaranti för eleverna i Kungälv. Kulturgarantin säkerställer att alla elever i kommunen, minst en gång per läsår, får delta i och uppleva det rika kulturlivet som finns i vårt samhälle. Men vi ser också att mer måste göras.

Ett sätt som man kan lära sig att skapa kultur är via kulturskolan, men som det är idag så är köerna alldeles för långa. Köerna till kulturskolan måste kortas för att alla ska kunna ha möjlighet att skapa kultur. Vi ser även möjligheter att utveckla kulturskolans utbud med ännu fler kurser.

Kultur skapas tillsammans, därför ska kulturrådets arbete utvecklas. Kulturföreningar, övrigt föreningsliv, näringsliv och regionala aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn bidrar till utvecklingen av kommunen och är även viktig för besöksnäringen. Vi vill öka samarbetet med föreningar, studieförbund och kreativa kulturnäringar kring gemensamma arrangemang och att stödja dem i arbete med att nå ut med sina egna arrangemang och aktiviteter.

Stadsbiblioteket är en viktig mötesplats för kulturlivet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum där fler funktioner kan ingå. Kommunen har bibliotek på samtliga serviceorter; Marstrand, Diseröd, Kode, Ytterby och Kärna. Biblioteksfilialerna ska utnyttjas i högre grad för att tillgängliggöra närheten till kultur och skapa nya arenor för ökad inkludering. Filialerna är också en naturlig mötesplats för kultur och skola och är viktigt att fortsätta utveckla med särskilt fokus på det gemensamma läsfrämjande uppdraget.

Kungälv behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

 • Korta köerna på kulturskolan 
 • Tillvarata föreningslivets och näringslivets intresse av kultur för alla
 • Utveckla biblioteksfilialerna som mötesplats för kultur, kreativitet och inkludering

Kungälv ska ha ett eget museum

Kungälv håller på att bli en väldigt trevlig, modern och attraktiv kommun. Mitt i moderniseringen får vi inte glömma vår historia som är Nordens födelse och äldre än Birka. Många förstår inte den historiska och Nordiska skatt vi sitter på. Kungälv ska ha ett eget museum, det är dags nu! För oss socialdemokrater finns inte längre någon tvekan, vi har väntat tillräckligt länge nu.

Från att varit gränsland till en plats där författare där skapat historiska verk. Här skapade ABC-fabrikerna sportutrustning i över 70 år. Glasbruket vid älven fanns som en av våra stora arbetsplatser i drygt 80 år. Kexfabriken flyttade in bredvid glasbruket och tog sedermera över området, fabriker kommer och går men staden består.

Kungälv är en kommun med en rik historia. I resan från en småstad till en modern större stad där allt finns, måste nu Kungälv axla lyfta fram vår, landets och Nordens historia. Vi Socialdemokrater vill lyfta fram Kongahällas historiska betydelse. Vår medeltida Nordiska historia ska lyftas fram i samarbete med de nordiska länderna, där vi hämtar fakta i skrivningar och dokument från arkiv i Köpenhamn, Oslo med flera.

Vi ser att det behöver till ett museum för att lyfta vår historia och synliggöra allt som skett här. Genom ett museum kan vi låta fler ta del av vår historia och våra unga kan med lätthet ta del av stadens historia.

Kongahälla är Kungälvs föregångare och beskrivs som stad redan i början av 900-talet. Här möttes tex kungar och drottningar för att stifta fred mellan de nordiska länderna. Vår historia börja här vid Nordre älv. Genom fästningen och Bohustullen får Göteborg sin start.

Vår resa för att lyfta vår historia ska kantas av öppna utgrävningar, ett utvecklat samarbete med kulturföreningar och andra intressenter. Vårt mål är att under nästa mandatperiod starta processen för ett museum kring Kungälvs historia.

Ett museum kan vara en del av stadsutvecklingen, en förstärkning av kultur och nya mötesplatser i vår växande stad. Alla valfrågor ska finansieras därför behöver ett framtida museum självklart utredas noga, för att säkra attraktivitet, kvalitet liksom långsiktig ekonomisk finansiering.

 • Starta processen för ett museum i Kungälv

Hav och kust

Havet ska leva och vara rent 

Havet är en del av Kungälv. Miljöförstöringen skapar otrygga människor, gifter sprids i vatten och i vår mat. Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden ska säkras i åar och samt Göta och Nordre älv. Många Kungälvsbor kommer ihåg när älven och havet var fullt med fisk. Nu är havens ekosystem allvarligt hotade. Vi ska nu ta vårt ansvar i Kungälv.  

 • Förbjud all form av trålning/snörpvad inom Kungälvs havsområde
 • Bilda reservatsskydd över långa tidsperioder för återhämtning av de fiskbestånd som går att rädda
 • Inför artificiella rev tillsammans med företag och föreningsliv 
 • Fiske för besöksnäringen och begränsat fritids och husbehovsfiske med mindre miljöpåverkande fiskeredskap ska stimuleras
 • Inför utvecklande och stödjande projekt för att bevara och säkra Göta/Nordre älvs fiskbestånd

Kust, älv och hav tillhör alla

Kusten tillhör alla och ska finnas för alla. Allemansrätten är unik och ska värnas det ska alltid finnas fri passage till vattnet för alla längs kommunens kust, älv och vattendrag. Vi säger ja till det rörliga friluftslivet men det ska ske med respekt för de som bor vid havet, älvar eller på öar. Samtidigt säger vi nej till privatiseringsförsök av kusten med bommar, förbudsskyltar, stränder, bryggor och stråk längs vår kust. Kusten, älv och hav tillhör oss alla. Det man har tillsammans, får man sköta tillsammans.

Vi vill utveckla vandringsleder och det rörliga friluftslivet i hela kommunen, även för medborgare och besökare med funktionsvariation. Våra vandringsleder ska utvecklas och underhållas tillsammans med Västkuststiftelsen, vara rena, välkomnande, skyltade och ha välskötta mat- och viloplatser. Det ska finnas grillplatser, övernattningsskydd och parkeringsmöjligheter som stödjer det rörliga friluftslivet, såväl i kusten som resten av kommunen.

Kommunen behöver väl underhållna, trygga och moderna badplatser för alla, anpassade till medborgare och besökare med funktionsvariation. Tillgången till ett salt bad ska inte vara en funktionsförmåga.

Många medborgare drömmer om en båt, många som har en båt har ingen båtplats. Därför behöver kommunen finna nya båthamnsplatser med bra och hållbara lösningar för moderna drivmedel och avfallshantering såväl längs älven, i staden som i kustremsan. 

Kungälv saknar idag en anständig, tillgänglig och modern nivå för fler ställplatser exempelvis husbilar som besöker vår kommun. 

 • Välskötta, trygga och moderna kommunala badplatser
 • Välskötta vandringsleder för det rörliga friluftslivet
 • Fler båtplatser med tillgång till moderna drivmedel och avfallshantering 
 • Ja till allemansrätt och nej till privatisering 

Klimat och hållbarhet

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett av de framtida hot som oroar svenskarna mest. Värmeböljor, stigande vattennivåer, översvämningar människor som flyr och ett förstört djurliv ställer krav på att Kungälv är med och leder klimatomställningen för ett långsiktigt hållbart samhälle och framtidens jobb. 

Kungälv en del av FN:s internationella arbete kring klimat och hållbarhet i Agenda 2030. Kungälv är också en del av ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. En regional kraftsamling där företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland tagit ställning för att bidra till en klimatsmart region.

Till 2030 ska Kungälv och Västra Götaland vara fossiloberoende. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Utsläppen av växthusgaser minskar, men inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Nu är det hög tid att öka takten. Vi som bor i Kungälv ska ta vår del av ansvaret.

Klimatfrågan är en trygghetsfråga. Klimatomställningen innebär att vi måste anpassa samhället till de förändringar samhället redan står inför. Ökande skyfall, torka och ökande temperaturer är klimatförändringar som drabbar eller kan drabba Kungälv. Kungälv är en kust och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år.

I Kungälv finns flera områden med risk för skred och ras. Socialdemokraterna se fler initiativ att minska risken för person-och materiella skador vid nederbörd, översvämningar, skred och ras i Kungälv. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar. Kommunen behöver skaffa en aktuell klimatanpassning analys. Analysen är en av grunderna för ett ökat samarbete och tydliga krav på fastighetsägare för att klara såväl stora skyfall som stigande vattennivåer.

Kungälv måste liksom närliggande kommuner ha ambitionen att ha ett klimatavtryck som ska vara nära noll. För detta krävs en plan att inom Kungälvs geografiska område årligen minska vårt samlade klimatavtryck.

Ett minskat geografiskt klimatavtryck ställer krav på en rad förändring inom många områden. Exempelvis måste kommunens upphandlingar och transporter klimatsäkras. Även nyproduktion av bostäder och fastigheter ska ske med klimatneutrala metoder och materialval.

 • 2030 ska Kungälv vara fossiloberoende
 • Årligt minskat geografiskt klimatavtryck
 • Uppdatera kommunens klimatanpassningsanalys mot översvämningar, ras och skred
 • Planera samhället för extremt väder och framtida vattennivå 

Prisvärd och hållbar energi för alla

Kungälvs förmåga att producera en hållbar energi är avgörande för vårt klimatavtryck. Omställningen till el är avgörande för minskade utsläpp. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver i Kungälv. Vi vill se en stabil och lokalt utbyggd energiförsörjning med rimliga priser, det är viktigt för ett tryggare och starkare Kungälv.

Positivt är att Kungälv har en fjärrvärmeproduktion baserad på restprodukter från träindustrin vilket innebär att kommunen uppnår en fossilfri produktion. Genom fortsatt utbyggnad av denna sorts förnybar energi, energieffektivisering, energilagring samt havsbaserade vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser både till hem och företag. 

Klimatomställningen kräver smarta klimatpaket för vanliga familjer i Kungälv. Alla vill se över sina kostnader och sin hållbarhet. Elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning, solcellsutbyggnad, laddinfrastruktur och energieffektivisering är områden där kommunen har rådighet, inte minst genom sitt energibolag, har möjlighet att genomföra åtgärder för att nå en högre grad av förnyelsebar energi. 

 • Attraktivt klimatpaket för fastighetsägare
 • Elektrifiera Marstrandsfärjan
 • Solenergi på alla kommunala fastigheters tak

Hållbar konsumtion och produktion

Vår mål är ett lokalt minskat geografiskt klimatavtryck, en bättre miljö och ökad robusthet. Därför behöver kommunen också ha en plan för hantering av de konsumtionsbaserade utsläppen till 2030. Produktion, konsumtion och svinn av mat, källsortering och minskning av engångsprodukter är områden som leder till en mer hållbar värld. Återvinna avfall är ett område i ständig omvandling och bidrar till ökad hållbarhet. Socialdemokraterna i Kungälv vill arbeta aktivt, medborgar- och företagsnära med återvinning, återanvändning för en mer hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi.

Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska öka. Tillsammans med de gröna näringarna kan vi stärka konsumenternas rätt till bra information och stoppa matfusket. Det stärker vår lokala produktion och ger fler jobb i hela kommunen. Det förutsätter att kommunen gör det vi kan för att det ska vara lätt att göra rätt för att utveckla hela och lokala livsmedelskedjor. Här krävs också miljökonsekvensanalyser som en del i förändringen mot en hållbar konsumtion och produktion. Självklart måste vi utgå från företagens vardag och verkliga behov.

Då samhällets planeras och i arbetet med kommande översiktsplan måste värdefull jordbruksmark säkras för att stödja en mer hållbar matförsörjning. Med närodlade livsmedel som konsumeras där de produceras.

Det ska också vara lätt att göra rätt för medborgarna och företag, det handlar om tillgänglighet till återvinningscentraler, information, insamlingssystem för att hålla kommunen ren och giftfri. Hur kan vi tillsammans med handlare och medborgare aktivt välja bort fosfathaltiga disk och tvättmedel? Hur kan vi sortera plasten mer effektivt idag så allt inte eldas på samma ställe? Detta är bara några frågor vi i brett samarbete med medborgare, föreningar, företag och andra myndigheter vill flytta fram positionerna kring i framtidens Kungälv. 

 • Årligt minskade konsumtionsbaserade utsläpp 
 • Lätt att göra rätt för hållbar konsumtion och en cirkulär ekonomi.
 • Klimatsmart och vegetarisk mat ska erbjudas i skolan
 • Andel rättvisemärkt och ekologisk matinköp ska öka 

VA i kustzon

Kungälv bygger ut VA i hela kommunen, men framförallt kustzonen. Det finns flera skäl till detta. Det är viktigt att människor ska kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt tillgång till en god vattenförsörjning och att vi tillsammans når minskade utsläpp i hav och vattendrag.

Kommunens arbete med VA-utbyggnaden är i behov av förändring, framförallt i kustzon och på landsbygden. Balansen mellan kostnadsutveckling, samarbete, storskalighet och småskalighet, tvång och frivillighet samt ny teknik för miljö och klimatanpassning behöver revideras och ses över.

Vi vill öka flexibiliteten i systemet gentemot enskilda fastighetsägare och områden. Vi behöver utreda om storskalighet alltid är rätt. Vi vill utreda och pröva om det går att finna dellösningar med ny teknik och alternativa system eller bara delansluta VA när det passar, med det som hushållet behöver. Utredningen måste betänka ekonomiska effekter för såväl kommunen, som medborgare och företag.

 • Mindre anläggningar ska kunna komplettera kommunalt VA system
 • Pröva delanslutning till VA system vid olika tidpunkt
 • Pröva delanslutning för enbart vatten eller avlopp

Kommunens krisberedskap

De krig vi nu ser i Europa och det förändrade säkerhetspolitiska läget, som det medför,

förändrar även den politiska dagordningen lokalt. 

Kommunens roll och ansvar utgår från ansvarsprincipen och områdesansvaret. Under mandatperioden ska kommunens beredskap och robusthet stärkas.

För att kommunen ska kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap behövs planering så att kommunens organisation och bemanning fungerar och kan verka i kris, krig eller andra extrema eller oförutsedda situationer.

Kommunen ska ha en kontinuitetshantering, dvs en förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning som kommunen utsätts för. 

 • Säkerställ bemanning av viktiga funktioner i kris och krig
 • Säkerställ leveranser eller lagerhållning av nödvändig utrustning eller materiel
 • Stöd till Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer
 • Öka samverkan med hemvärnet

Mer information

För mer information och uppdateringar kring vår politik se vår hemsida eller följ oss på sociala medier.

Hemsida: www.socialdemokraternakungalv.se

Facebook: www.facebook.com/skungalv 

Instagram: www.instagram.com/skungalv

Twitter: twitter.com/skungalv

Kontakta oss

Camilla Haag
Ordförande Kungälvs Socialdemokratiska arbetarekommun
E-post: camilla.haag@kungalv.se

Miguel Odhner
E-post: miguel.odhner@kungalv.se

Bli medlem

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik som tillsammans kan arbeta för ett starkare, mer jämlikt, samhälle.

Hemsida: www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/bli-medlem-nu


Lokala foldrar och flygblad

 


Fria arbetsskor inom vård och omsorg
Fria arbetsskor inom vård och omsorg
Arbetsmarknaden är idag väldigt uppdelad och i många fall väldigt ojämlik, vi vill ha rättvisa villkor för de anställda i kommunen. En fråga som idag är ojämlik och som både handlar om klass och framförallt kön, är rätten till fria arbetsskor.
Attraktiv och inkluderande arbetsgivare
Attraktiv och inkluderande arbetsgivare
För att kunna ge bästa service och kvalitet till medborgarna dygnet runt måste kommunens anställda kunna göra ett gott jobb varje dag. Det ska vara attraktivt att jobba i Kungälv, då ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ja till att NPF säkra alla kommunala förskolor och skolor
Ja till att NPF säkra alla kommunala förskolor och skolor
Det finns många vägar till målet, huvudsaken är att vi börjar någonstans. En skola som är anpassad för alla elever handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Inkludering i skolan handlar om rätt till närvaro och att få vara en del av den gemenskapen som finns. 
Tredubblad habiliteringsersättning
Tredubblad habiliteringsersättning
Nu är det på tiden att Kungälv kliver upp från bottennoteringen och tredubblar habiliteringsersättningen för den som deltar i daglig verksamhet.
Kommunens krisberedskap
Kommunens krisberedskap
Vi lever i en tid där många oroar sig för det som händer i Europa, som kommun har vi ett ansvar för de som bor och vistas i kommunen.
Fri kollektivtrafik för unga
Fri kollektivtrafik för unga
Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp, det är centralt att minska utsläppen för att nå våra klimatmål. Kollektivtrafiken spelar en stor roll som ett klimatsmart resesätt.
Trygg barnomsorg på kvällar och helger
Trygg barnomsorg på kvällar och helger
En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.
Satsa på vården för psykisk ohälsa
Satsa på vården för psykisk ohälsa
På flera håll i landet stänger alliansledda regioner ner BUP mottagningar och privatiserar barn- och ungdomspsykiatrin. Vi socialdemokrater vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sätta stopp för utförsäljningen och privatiseringen av vården och skolan.

Våra kommundelsprogram

 

Visningar: 789