Fler lösningar för VA i kustzon

Kungälv bygger ut VA i hela kommunen, men framförallt kustzonen. Det finns flera skäl till detta. Det är viktigt att människor ska kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt tillgång till en god vattenförsörjning och att vi tillsammans når minskade utsläpp i hav och vattendrag.

Se över balans mellan teknik och kostnad

Kommunens arbete med VA-utbyggnaden är i behov av förändring, framförallt i kustzon och på landsbygden. Balansen mellan kostnadsutveckling, samarbete, storskalighet och småskalighet, tvång och frivillighet samt ny teknik för miljö och klimatanpassning behöver revideras och ses över.

Utred flexibla lösningar för enskilda

Vi vill öka flexibiliteten i systemet gentemot enskilda fastighetsägare och områden. Vi behöver utreda om storskalighet alltid är rätt. Vi vill utreda och pröva om det går att finna dellösningar med ny teknik och alternativa system eller bara delansluta VA när det passar, med det som hushållet behöver. Utredningen måste betänka ekonomiska effekter för såväl kommunen, som medborgare och företag.

Dessa valpunkter vill Socialdemokraterna driva på för:

  • Mindre anläggningar ska kunna komplettera kommunalt VA system
  • Pröva delanslutning till VA system vid olika tidpunkt
  • Pröva delanslutning för enbart vatten eller avlopp

Miguel Odhner
S-kandidat till kommunstyrelsens ordförande
Kandidat #2, Kommunfullmäktige / Socialdemokraterna i Kungälv

Visningar: 210