Ingen ung ska bli kriminell

För att knäcka gängen måste vi hålla barn borta från kriminalitet och se till att de hamnar rätt från början. Vi måste också få fler att välja ett hederligt liv och hoppa av den kriminella banan. VI socialdemokrater lanserar nu en bred satsning på det brottsförebyggande arbetet.

Skolsocionomer

Lärarna behövs i klassrummen. De hinner inte söka upp elever som inte är där. Många barn och unga i de skolor som har det tufft är dessutom i behov av en kontinuerlig kontakt med socialtjänstens kompetenser. Genom att stärka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten ser vi till att tidigt fånga upp unga på glid och sätta in rätt insatser. Socialdemokraterna vill därför att de skolor som har det tuffast ska få bättre förutsättningar att anställa socionomer som sköter kontakt med vårdnadshavare, skola och socialtjänst. Skolsocionomer kan även arbeta med att söka upp de elever som har problem med frånvaro.

Nolltolerans mot skolfrånvaro

Bästa vaccinet mot kriminalitet är att fler barn klarar skolan. Elever som fixar skolan begår mycket sällan brott. Därför ska vi ha en nolltolerans mot skolfrånvaro och se till att varenda unge är i skolan, precis som skolplikten kräver. Även de som inte har stöd hemifrån ska känna att samhället förväntar sig att de dyker upp på lektionerna och anstränger sig. Eleverna behöver vara i skolan för att kunna lära sig mycket och för att undvika stök och ryckighet i undervisningen. Skolk och ogiltig frånvaro är därför viktigt att följa upp snabbt. För att kraftsamla kring detta arbete behövs ett nationellt frånvaroregister. Skolplikten ska respekteras.

Mellantvång

Socialtjänsten har idag begränsade möjligheter att stödja och skydda barn och unga när samtycke till insatser saknas och det inte rör sig om en så allvarlig situation att ett tvångsomhändertagande med stöd av LVU är nödvändigt. Det handlar både om insatser när den unge själv inte vill delta och om insatser till ungdomar där vårdnadshavaren säger nej. Vi vill sänka åldersgränsen för så kallat mellantvång från 15 till 12. Vi vill också införa en möjlighet för socialnämnden att besluta om nya typer av krav riktade mot barn och unga. Det skulle exempelvis kunna handla om att man måste delta i vissa verksamheter eller vara hemma på vissa tider.

Vistelseförbud och specialgrupper

Vi socialdemokrater vill att socialtjänsten ska kunna besluta om att ge ungdomar på väg in i kriminalitet så kallat vistelseförbud, dvs förbud att vistas på vissa platser vissa tider på dygnet. Samtidigt vill vi också inrätta specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon. Samverkande team ska följa enskilda ungdomar i utsatta områden med risk för att fastna i allvarlig kriminalitet.

Camilla Haag
Undersköterska
Kandidat #1, Kommunfullmäktige

Besök: 42