Kommundelsprogram Kungälv 2022-2026

Livet mellan husen ska vara bra

För oss är bostaden en social rättighet, när vi bygger stad skall det byggas bostäder för alla plånböcker, även unga eller ensamboende skall kunna leva och bo i centrala Kungälv.

Vi är emot utförsäljningar av hyresrätter och motsätter oss höga utdelningar som höjer hyrorna för vanligt folk. Kungälvs kommun växer, då behövs mer och bättre service, fler platser inom förskola, skola samt boenden inom LSS och äldreomsorg, därför vill vi bygga ett nytt äldreboende med 90 platser i Ängegärde. Kungälv behöver också bättre idrottsmöjligheter vid Kungälv Arena och i centrum.

Nordmannagården måste öppnas upp med mer tider än idag och inkludera fler. Området måste fysiskt förändras då det är otryggt och kameror fungerar inte. Vi vill ta bort kullen och planera för fler bostäder handel och ett helt nytt hjärta i Komarken, kommunens största bostadsområde.

Vi välkomnar det nya Kungälv men när staden växer skall det vara på människornas villkor.

Alla medborgare behöver gröna lungor, en plats för vila, natur och rekreation. Vi vill se blomstergårdar och fruktlunder i staden, att kunna plocka bär och frukter i offentlig miljö är till glädje för alla, inte bara barnen.

Därför skall platser som bäckparken, stadsparken, älvsparken utvecklas med fruktträd, plats för lek, glädje, fika, promenad och motion. Den moderna stadsmiljön måste ha ett större utbud av naturliga och aktiva mötesplatser som exempelvis utegym, parkbänkar och bord för fika- och möjlighet att äta tillsammans. Det skall finnas rinnande vatten varma dagar och moderna toaletter.

När Arenan mellan Kungälv och Ytterby är på plats måste området vid Oasen utvecklas, då skall invånarnas behov av en grön stor lunga med älvspark och Thorildskolans framtida behov vara utgångspunkten för stadsplaneringen.

Vi vill att hela staden smyckas med vacker konst, även i områden som Fontin, Fridhem och Komarken, det skapar stolthet, nyfikenhet och en mer sammanhängande stad.

Vi vill ha en ny trafikkultur i Kungälv

Det ska vara snyggt, tryggt och trevligt att gå i staden. Gatan i staden måste tillhöra människorna, idag lever vi i bilarnas Kungälv. Kungälv behöver en trevligare och lugnare trafikkultur med mer respekt för de som går, lever, cyklar i staden. Vi vill sänka farten i centrala Kungälv till 40 km för bättre trafikkultur med mer respekt och lugnare tempo.

Socialdemokraterna vill se bättre avlämningsmöjligheter vid Kungälvs centrala skolor så som Fontin, Kullen, Thorildskolan och att farliga korsningar som ex Energivägen / Karebyvägen får trafikljus i framtiden. Vi välkomnar en lokal busslinga i staden, fler
laddstationer, bilpooler och parkeringshus. Idag är det för få parkeringar per hushåll i några områden, vilket måste ändras.

Staden vid älven

Kungälv förändras nu från en ort till en modern stad. Vi blir nu helt självständiga från Göteborg. Vi välkomnar fler bostäder, mer liv, puls och rörelse med restauranger och hotell i framtidens Kungälv. Vi välkomnar några högre hus i delar av den nya staden,
men det är viktigt att gator behåller en viss bredd för sol, vandringsstråk och uteserveringar.

Stadens älvsområde, eller den kommande Kexstaden skall vara en naturlig mötesplats för alla. Ett område där alla ska kunna röra sig längs med älven, trivas och uppleva båtar, kultur och nöje samt njuta av kommande utbyggt parkområde. Området ska ta upp stadens historia, får inte byggas för högt och en trästadskänsla skall dominera. Området ska ha högt utbud av kultur och ett framtida museum.

Tryggt, trivsamt och säkert för alla

Det ska vara kul att vara ung och växa upp i Kungälv – för alla. Idag finns det för få mötesplatser för ungdomar, fritidsgårdar är inte tillräckligt öppna, relevanta och intressanta, detta måste ändras. Vi vill också pröva ett attraktivt och centralt ungdomscafé att hänga på staden.

Den bästa tryggheten är folk som rör sig, en levande stad där människor träffas, ser varandra och umgås på ett bra och trevligt sätt. Nordmannatorget är inte tryggt. Fritidsgården måste öppnas upp med mer tider än idag och inkludera fler. Området måste fysiskt förändras då det är otryggt och kameror fungerar inte. Vi vill ta bort kullen och planera för fler bostäder handel och ett helt nytt hjärta i Komarken, kommunens största bostadsområde.

Vi vill också öka tryggheten på kvällar och nätter med en bra belysning och fler trygghetskameror. Vi står för nolltolerans mot brott, narkotika, stölder och alla tendenser till klan eller gängverksamhet. Brottens orsaker ska stoppas tidigt med start i skola och familjeliv i samverkan med polis, en skarpare socialtjänst, bostadsföretag och lokala ordningsvakter. Vi ska knäcka gängen, våld, hot och tystnadskulturer tillhör inte framtidens Kungälv.

Kungälv växer och Ytterby har idag en familjecentral som gett goda resultat. Kungälv behöver fler insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa med fortsatta integrerade satsningar som familjecentrerat arbetssätt. Därför går vi till val på en införande av en familjecentral i Komarken.

  • Bygg bostäder för alla plånböcker i Kungälv
  • Utveckla stadens parker och gröna lungor med plats för vila, lek och frukträd
  • Fler lekplatser, moderna träningsplatser med utegym för alla i stadsnära miljö
  • Kextomten med älvspromenad ska vara för alla med park, gärna trähus och inte för högt
  • Trevligare och lugnare trafiktempo i Kungälv
  • Lokalbuss i Kungälv mellan Centrum, Fontin, Ullstorp, Arena och Komarken, skogskyrkogården
  • Fler laddstationer, bilpooler, höjd parkeringsnorm och fler parkeringshus
  • Öka öppethållande av fritidsgårdar
  • Knäck alla tendenser till gängverksamhet
  • Bättre belysning, fler trygghetskameror och ordningsvakter


Lokala foldrar och flygblad


Komarken 2022-2026


Våra kommundelsprogram


Valprogram 2022-2026

Visningar: 388