Facebook

Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Bra gjort av S ministern! Ser vi ingen ändring 31 mars, skriv fram ett lagförslag så vi slipper denna reklamhysteri!
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
En del partier säger att det är invandrarnas fel, vi säger att vår viktigaste fråga är jobb, arbete åt alla! Vi säger att var och en skall göra sin plikt och sedan få sin rätt. Verklig frihet kommer genom din möjlighet att försörja dig själv, vara behövd och efterfrågad.

I Kungälv ligger vi bland landets lägsta arbetslöshetsnivåer för både nya och gamla medborgare. Det är ingen tillfällighet att vi ökat antalet feriejobb de senaste åren från 150 till ca 800 feriejobb, det är en medveten politik som vi Socialdemokrater inte skäms för.

Bli medlem i Socialdemokraterna, du också!
kontakta vår ordförande erika.sjoblom@kungalv.se
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner mötte FUB i Kungälv.
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Välkommen Årsmöte Hermansby Socialdemokratiska förening, Söndag 17 februari, kl 15.00 i Pro lokalen i Kärna (bredvid skyttebanan och bakom hjärnverket)

Nils fixar käket och Linda kakan!
Kommunalpolitiska aktuella frågor:
• Ny bostadsbyggnationen i Kärna,
• Varför är Kungälvs skolor sämre än riket när det gäller respekt och trygghet i skolan? Hur är det i Kärna jämfört med andra? Varför dippar Marstrand i mätningarna?
• VA arbetet i kustzon – när kommer det och kommer folk ha råd med VA i framtiden?
• Hur går det med samarbetet med Centern och Moderaterna? Är det värt att samarbeta och vad får Socialdemokraterna för genomslag?
• Kommer vi genomföra våra vallöften om att tredubbla bygglov på landet?
- Hur går det med budget, Strandverket, Bohus Fästning?


1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötes sekreterare
4. Dagordnings godkännande
5. Val av 2 Stycken protokollsjusterare tillika rösträknare
6. Kommunalrådet har ordet
7. Verksamhetsberättelse för 2018
8. Ekonomisk berättelse för 2018
9. Revisionsberättelse för 2018
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Redovisning av medlemsantalet
12. Inriktning Hermansby Verksamhetsplan
13. Val av styrelseledamöter
14.Val av revisorer
15.Val av valberedning
16.Nominering
Dessa poster skall det nomineras till i Arbetarekommunens styrelse:
Ordförande 2 år, 1 st
Ledamöter 2 år 2 st
Ersättare 1 år, 7 st
Revisor ordinarie 1 år, 3 st
Revisor ersättare 1 år, 3 st
Revisor till partistödet för Kungälvs kommunfullmäktige 1 år, 1 st
Internationella kommittén, 1 år
Pensionärskommittén, 1 år
Ombud till Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park stämma ordinarie 1 år, 1 st
Ombud till Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park stämma ersättare 1 år, 1 st
1:a maj kommittén 2020, 1 år
Fanbärare 2019 1 år, 1 st
Fanbärare ersättare 2019, 1 år, 1 st
Ombud till föreningsarkivet Sydvästra Götaland 1 år, 1 st
Bärare av svenska flaggan ordinarie 1 år, 1 st (Beslut från AK, detta är ett uppdrag att nominera till)
Bärare av svenska flaggan ersättare 1 år, 1 st(Beslut från AK, detta är ett uppdrag att nominera till)
17. Motioner
18. Skrivelser
19. Rapporter
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Kungälvs riksdagsledamot Kenneth G Forslund om veckan som gick!
Socialdemokraterna Kungälv
Socialdemokraterna Kungälv
Kommunalrådet kommenterar om Sandbackaskolan.

I Kungälvsposten skrivs nu om vår fina verksamhet och personal på Sandbackaskolan. I december bestämde jag mig för att jag ville göra ett heldagsbesök och träffa all personal. Jag beskriver studiebesöket nedan, länk. Då fick jag ett brev som jag svarade på, nu är brevet allmängods i delar och tolkningar i media. Så jag lägger ut hela mitt svar till personalen.
Trevlig fredag på er! Brev nedan:

Till personalen på Sandbackaskolan.

Jag vill börja med att tacka för ett mycket bra verksamhetsbesök. Som kommunstyrelseordförande blev jag väldigt stolt över er och verksamheten. För mig kändes skolan som en oas av möjligheter, mitt i Kungälvs största bostadsområde. En lykta för framtiden, med den känslan lämnade jag er för dryga två veckor sedan. Jag beklagar att svaret dröjt, det är av personliga skäl.

De återstående intrycken är många. Kungälvs politiska majoritet har ett mål att ”Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö”, det jag mötte var just trygga modiga kunniga barn. Jag mötte starka och välutbildade pedagoger, en mycket engagerad ny rektorsledning, proffsig skolsköterska som bredvid biblioteksverksamheten (digital liksom vanlig) utgör hjärtan i verksamheten. Jag mötte rejäla vuxna som vågar vara vuxna i alla skolans verksamheter. Men likväl som jag såg trygga kompetenta och ansvarskännande vuxna, kände jag också er oro över fler elever och risken att inte räcka till, att inte orka, nu och framgent. Jag tar detta på allvar och med mig in i politiken, i samtalen med andra förtroendevalda, förvaltning och omvärld. Jag har nu en djupare förståelse för hur ni tvingas prioritera, varje minut, varje åtgärd, för att hantera såväl grupp som individuell anpassning, efter var elevs förutsättning och behov. Ni gör ett gott arbete.

Och Kungälv har en bra och kommer fortsatt ha, en mycket bra skolverksamhet. Skolan är kommunens största verksamhetsområde, där vi också lägger våra största resurser. Men alla våra skolor blir påverkade av ändrade budgetförutsättningar och rektorerna organiserar sin enhet utifrån de ekonomiska ramarna som ytterst Kommunfullmäktige med tillkommande statsbidrag ger.

En förändring som har gjorts gällande fördelning av pengar under 2017/2018 som har påverkat ex skolans tilläggsbelopp, handlar om en procentuell fördelning på alla våra skolor, i stället för att varje skola fick lov att ansöka utifrån behov. Anledningen till den förändringen var att helhetsbilden visade att alla våra skolor hade lika stora utmaningar gällande elever som utmanar extra. Det jag vet är att Sandbackaskolan har fått 3 miljoner extra 2019 på grund av den socioekonomiska utsattheten i området. I vårt samtal blev ni också konkreta och bra, tar fortsatt med mig, ex frågan om hur vi räknar vi på saker som fastighetsunderhåll, skadegörelse, skräp och brand.

Sedan till budgeten och framtiden. Skolan är skicklig att använda den de ökade ekonomiska ramar som tilldelas på ett klokt och hushållande sätt. Kommunens alla medarbetare och ledning har gjort stora ansträngningar, bokslut 2018 visar ekonomisk balans, dock behöver överskotten framåt öka för att fortsatt kunna bygga nya skolor, vi har planer på två nya skolor men då krävs också högre överskott de kommande åren. Det är kanske lite tråkigt rent politiskt, men oavsett vilket parti medborgarna röstat på ligger budgetförslagen mot varandra med samma krav på ekonomisk hushållning 2019. Det är chefer, medarbetare och fack som bäst vet hur förändringar och ramanpassningar skall genomföras. Ekonomiska åtgärder kan få arbetsmiljöpåverkan, samverkansavtal ska följas, risk och konsekvensbeskrivningar ska genomföras. Vi litar på våra chefer, fackliga företrädare och medarbetare. Som politisk ledning skall även vi ta vårt ansvar. Lägre budgeterade ram för politiken gäller. Det positiva är att vi ser att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Jag har oavsett detta, framfört barnens oro kring gården, lekmöjligheter, er oro kring fler skolenheter med nya klasser, men som jag sa, kommer det fler barn, då ska det också följa med mer resurser. Många av skolorna är trånga det vet vi, därför finns i investeringsbudgeten utrymme för nya skolor framåt, parallellt ska alla behov prövas i alla kärnverksamheter enligt ”fyrstegsprincipen”, vilket bl.a. kan innebära om och tillbyggnader av befintliga skolor.

Ni lyfter också helt korrekt utmaningen om lärarbyten, vikarier, vilket är någonting som hela regionen brottas med och ledning med medarbetare hanterar dagligen. Löneglidningen är ett stort ekonomiskt problem, grunden är för få utbildade, högre status och högre lön. Jag går inte längre i den diskussionen, utan konstaterar att som ett av sex lokalt politiskt prioriterade mål ”God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet” är detta en viktig fråga för Kungälvs politiska majoritet (Moderater, Socialdemokrater, Centerpartiet) att följa upp och styra på, de kommande fyra åren.

I ert brev lyfter ni också frågan om de ständiga utmaningarna, risken för ökad segregation, brott och utanförskap. Jag delar de utmaningarna helt. Trycket på att jobba på nya sätt kommer inte minska för någon. Jag imponerades av er tydlighet att varje barn skall klara hantera sina egna konflikter själv, utan hjälp av andra, ni skapar trygga elever/medborgare. Men det tål att upprepas bortom mediala larmreportage och vanlig hederlig medborgerlig oro, att utvecklingen i Kungälv går åt rätt håll, arbetslöshet, våldsbrott, barnfattigdomen minskar och försörjningsstödet är rekordlågt. Ser vi just till försörjningsstödet och andel barn med föräldrar som har försörjningsstöd så är fortfarande Komarken högre än snittet i vår kommun. Samtidigt, och detta är viktigt, vi ser en betydligt större minskning i Komarken jämfört med övriga Kungälv. Arbetet i Samhällskontraktet skall fördjupas och vi kan alla glädjas åt kollegan Lennart, som en del av gemensamma nya ansträngningar och sätt att arbeta. Men det mesta har vi framför oss.

Ni har avslutningsvis lyft tre åtgärder som behöver sättas in, jag har frågat de rektorer som ansvarar enligt lag och delegation för verksamheten. Detta är ju som jag sa, inte en nivå lokalt förtroendevalda är inne och detaljstyr på, men jag skall svara så som ansvariga gett mig förklaring.

- Tillse att det blir två lärare i varje klass
På lågstadiet är det i princip två lärare/ klass och på mellanstadiet är det 3 lärare på två klasser så som organisationen är lagd av de förra rektorerna. Dessutom menar rektorerna att det inte alltid är fler i klassen som ger bästa effekt ut till eleverna utan hur lärare jobbar. Den diskussionen tycker jag ni får fortsatt föra på skolan.
- Återinför Förberedelsegrupp
Förändringen när välkomsten startades, för flera år sedan. Förberedelsegrupperna stöds inte av den senaste forskningen som tydligt visar på att eleverna skall inkluderas på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare.
- Återinför Svenska som andraspråkslärare
Enligt uppgift så arbetar ni med ett språkutvecklande arbetssätt då alla lärare är språklärare, någonting som ger bättre effekt, vilket skall jämföras med den peng som Sandbackaskolan fick för SVA- lärare som togs bort för två år sedan, där skolan också fick pengar för att fasa ut SVA undervisning och tid för att organisera om.

Ni hade också en fråga om “Skolverkets statsbidrag för en likvärdig skola 2018”, vilket riktades till IT satsningen och det sammanlagda beloppet för hela sektorn hamnade på drygt 2 miljoner. Hur 2019 års statsbidrag kommer användas och fördelas är inget jag i dagsläget kan kommentera då den processen inklusive hela skolbudgeten på närmare 1200 miljoner kronor i Kungälv pågår just nu, detta inklusive risk och konsekvensanalyser, facklig dialog, intern och extern kommunikationsplan. Det jag kan säga att är att måste hjälpas åt, och det positiva är att vi ser hur ekonomin går åt rätt håll.

Brevet blev långt men det var också mitt verksamhetsbesök. Jag hoppas på möjligheten att återkomma någon gång under den kommande 4-åriga mandatperioden. Har ni frågor kan ni kontakta mig eller vända er direkt till kommunstyrelsens ansvariga utbildningsråd anna.vedin@kungalv.se


Med vänlig hälsning

KUNGÄLVS KOMMUN

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

Tel 070-3520101, E-post: miguel.odhner@kungalv.se

https://www.facebook.com/miguel.odhner/videos/2173416276013596/

Engagera dig »