Kommunens krisberedskap

Vi lever i en tid där många oroar sig för det som händer i Europa, som kommun har vi ett ansvar för de som bor och vistas i kommunen.

Upparbetade rutiner på alla nivåer

Vi måste säkerställa så kommunens verksamheter har det som behövs både i form av personal och det material som behövs. Vi behöver en beredskap som sträcker sig över tid vi behöver ha väl upparbetade rutiner på alla nivåer.
De krig vi nu ser i Europa och det förändrade säkerhetspolitiska läget som det medfört, förändrar även den politiska dagordningen lokalt. Vi måste stärka vår beredskap inom alla områden inte minst inom våra kärnverksamheter. Vi har ett ansvar för verksamheter som skolor och vattenförsörjning, äldreomsorg och räddningstjänst fungerar även vid en kris.

De tre grundprinciperna

Kommunens roll och ansvar utgår från ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Kommunen har det geografiska områdesansvaret. Under mandatperioden ska kommunens beredskap och robusthet stärkas. Vi behöver säkerställa att vi har det materials som krävs för att våra verksamheter kan bedriva sin verksamhet utan att människors hälsa riskeras.

Krav på kontinuitetshantering

För att kommunen ska kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap behövs planering så att kommunens organisation och bemanning fungerar och kan verka i kris, krig eller andra extrema eller oförutsedda situationer.
Kommunen ska ha en kontinuitetshantering, dvs en förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet på en acceptabel nivå oavsett vilken typ av störning som kommunen utsätts för.

  • Säkerställ bemanning av viktiga funktioner i kris och krig
  • Säkerställ leveranser eller lagerhållning av nödvändig utrustning eller materiel
  • Stöd till Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer
  • Öka samverkan med hemvärnet

 

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige
Kathrine Månsson
Tulltjänsteman
Kandidat #21, Kommunfullmäktige

 

Visningar: 70