Värdig vård i livets slut

Det är betydelsefullt att säkra en lugn tid vid vård i livets slut, ingen skall behöva dö ensam.

Helhetsperspektiv har betydelse

I min roll som legitimerad sjuksköterska har jag mött patienter i blandade åldrar och med olika sjukdomsbilder. Jag har sett hur viktigt det är med rätt vård vid rätt tillfälle. När jag mött patienter som varit i livets slutskede har jag fått insikt i hur viktigt det är att ha ett helhetsperspektiv där man jobbar med både patienten och de anhöriga när de har en svår tid i livets slutskede.

Vård i livets slutskede kallas även för palliativ vård. Den palliativa vården kan indelas i två faser. En tidig och en sen fas. Den tidiga fasen startar när patienten fått besked om att en sjukdom som inte går att bota. Här blir inriktningen livsförlängande behandling. Den sena fasen inleds när läkaren ger besked att det inte går att förlänga livet. Det är denna sista tid som brukar benämnas palliativ vård i livets slut.

Valmöjligheter för alla

Det ska finnas valmöjligheter för vart patienten vill spendera sin sista tid i livet. Med det menar jag att även om man har en avancerad sjukdomsbild med svåra symtom ska det finnas möjlighet att spendera den sista tiden på andra ställen än sjukhuset. Idag finns det ett mobilt palliativ team i Kungälv som vårdar patienterna i hemmet, där de gör ett fantastiskt jobb. Jag ser att det saknas ett alternativ att få vård i en hemlikt miljö utanför hemmet ex ett hospice.

Hospice är ett boende där människor vårdas den sista tiden i livet i en hemlik miljö. Där finns personal med specialistkunskap dygnet runt som kan ge den symtomlindringen som personen har behov av. På ett hospice ser man hela människan och strävar efter att personen i fråga ska känna välbefinnande psykiskt, fysiskt, socialt och andligt. Där kan även anhöriga få besöka dygnet runt och få samtalsstöd vid behov.

Vård vid livets slut

Det är betydelsefullt att säkra en lugn tid vid vård i livets slut, ingen skall behöva dö ensam. Att ha rätt utbildning och kompetens i vilka möjligheter det finns för att få den bästa anpassad vården för patienten och anhöriga är oerhört viktig. Därför anser jag att Kungälvs kommun skall ha en plats där vård snarlik den som erbjuds på hospice kan ges. En plats där patienten och anhöriga får ett fint och värdigt avslut tillsammans.

Isabella Brogren
Sjuksköterska
Kandidat #35, Kommunfullmäktige

Träffar: 150