Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinna gråter

För ett feministisk parti kommer frågan om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor alltid att vara högt prioriterad. Hedersförtrycket ska bort. Alla kvinnor ska kunna leva sina liv i frihet och trygghet

Stort lidande och livslånga konsekvenser

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Tusentals flickor och kvinnor utsätts varje år för trakasserier, våld och sexualbrott. Varje månad dödas en kvinna av en man. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konsekvenser. Hela samhället måste stå samlat för att bekämpa våldet.

Kvinnor ska ha samma möjligheter som män

Våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för ojämställdhet mellan könen. För att möta våldet måste jämställdheten i samhället öka. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män till ett arbete, en egen försörjning och till makt över sitt eget liv. För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste vi även arbeta brett för att motverka de maskulinitetsnormer och föreställningar om manlighet som orsakar våldsamhet

Särskild sårbarhet

Enskilda kvinnors och flickors utsatthet för våld kan förvärras av olika omständigheter såsom starka beroendeförhållanden till den eller dem som utövar våldet. När personer som redan befinner sig i en särskilt sårbar situation utsätts för våld kan behoven och förutsättningarna se annorlunda ut och det kan finnas svårigheter att få samhällets skydd och stöd. I arbetet med att förebygga och bekämpa våld är det viktigt att uppmärksamma att flera sådana sårbarheter kan vara aktuella samtidigt för en och samma individ. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och arbetet med dessa frågor ska hållas högt och tydligt i kommunen

  • Det skall råda nollvision mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Camilla Haag
Ordförande
Kungälvs arbetarekommun
Kandidat #1, Kommunfullmäktige


Behöver du, eller känner du någon som behöver hjälp:

https://www.kungalv.se/omsorg–hjalp/stod-vid-kris/krismottagning-vald-i-nara-relation/

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/regionalt-stodcentrum-heder