Ja till att NPF säkra alla kommunala förskolor och skolor

Skolbarn

Det finns många vägar till målet, huvudsaken är att vi börjar någonstans. En skola som är anpassad för alla elever handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Inkludering i skolan handlar om rätt till närvaro och att få vara en del av den gemenskapen som finns. 

Vi skall börja redan i förskolan

Socialdemokraternas utgångspunkt är att fler elever skall klara skolan och varje elev får det stöd de behöver vid rätt tillfälle. Därför är det en valfråga för oss att kanske bli först i landet med att NPF säkra alla kommunala förskolor och skolor.

Vi ska göra rätt från början

Vi vill att alla barn och elever skall får den bästa av skola genom livet. Den resan skall börja redan i förskolan. Vi ska bygga Kungälv starkt med kunskap. Varje barn ska ha rätt resurs vid rätt tillfälle. Idag är de för få som klarar sig igenom skolan, det finns flera saker som ska ändras.

Skolans lärmiljö måste utvecklas

Skolans lärmiljöer måste utvecklas för att bättre kunna utgå från elevers behov av inlärning. I dagens skola räknar man med att minst 5–10 procent av eleverna har neuro­psykiatriska funktionsvariationer, som till exempel adhd (attention deficit hyperactivity disorder), ASD (autismspektrumdiagnos), OCD (obsessive compulsive disorder), dyslexi eller dyskalkyli. Många elever upplever sin skolgång som svår och problematisk, något som leder till känslor av utanförskap och uppgivenhet.

Lagen är tydlig

Skollagen är tydlig, hela verksamheten ska anpassas och fungera för alla elever. Forskning visar att genom skapa en tillgänglig och trygg skola för barn med neuropsykiat­riska funktionsnedsättningar (NPF) gynnas samtliga elever.

För att uppnå en NPF-säkrad kommunal skola krävs en välfungerande samverkan mellan vårdnadshavare, skola och andra kommunala verksamheter samt hälso- och sjukvården.

Därför säger vi Socialdemokrater:

  • Ja till att NPF säkra alla kommunala förskolor och skolor


Ulrica Brogren
Ordförande i beredningen för Bildning och Lärande
Kandidat #13, Kommunfullmäktige

Visningar: 533