Nu höjer vi pensionerna igen!

Nu höjer vi pensionerna igen och avskaffar pensionärsskatt.

Tummen upp för regeringen!

En riktig sosse-politik och det gillar nog både du och jag! Först en fet satsning på äldreomsorgen i Kungälv och landet och nu höjda pensioner, det här är riktigt bra! För vi  gick till val på det och nu höjer Socialdemokraterna pensionerna igen, med upp till 600 kr i månaden. 

Detta handlar om dig som slitit ett helt arbetsliv med låg lön. Det handlar om människor som har byggt Sverige.

Som undersköterskor, lärare, vårdbiträden, barnskötare, städare och lastbilschaufförer, säger kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner.

– Detta berör er som har en allmän pension mellan 9 000 – 17 000 kronor.

– Tillägget fasas in respektive ut i intervallet och är som högst (600 kronor per månad) för dem med en pension mellan 11 000 – 14 000 kronor.

– Tjänstepensionen påverkar inte pensionstillägget.

– Din garantipension och ditt bostadstillägg kommer inte påverkas av den här höjningen.

– Inte heller hemtjänstavgiften ska påverkas av detta.

– För fullt tillägg krävs att man har arbetat 40 år i Sverige.

– Höjningen sker från och med september 2021.

Bort med orättvisa pensionärskatt

Vi har alltid sagt det och vi kommer alltid göra det, avskaffa den orättvisa pensionärskatten som Sverigedemokrater, Kristdemokrater mfl införde på våra äldre – där våra svenska pensionärer som enda land i världen betalar högre skatt än de som jobbar, så orätt så man skäms. I vår strävan efter rättvisa började vi med de allra lägsta pensionerna. Nu tar vi nästa steg och föreslår att skillnaden i beskattning kommer att vara helt borta 1 januari 2023. Bra där, det tar tid att städa bort och städa upp dålig politik.

Vi kräver bara rättvisa – nästa år får 9 av 10 mer i plånboken

Har du gjort din plikt ska du kunna kräva din rätt. Detta är vad pensionen ytterst handlar om. De som har byggt vårt land förtjänar också en bra tillvaro under livets sista år.

Nästa år får nio av tio pensionärer mer i plånboken när landets S-ledda regering höjer pensionerna och sänker den orättvisa pensionärsskatten. I grunden handlar det här om att skapa rättvisa för Sveriges äldre. Alla de som varit med och byggt Sverige starkt ska få en rättvis pension. Socialdemokraternas mål är att alla ska minst få 70 procent av sin slutlön i pension.

 

Foto: Anders Löwdin

Lite fakta och svar om höjda pensioner och fortsatt sänkt pensionärskatt

  • Riksdagen har nyligen på den S-ledda regeringens förslag höjt garantipensionen och bostadstillägget från den 1 januari 2020. Det är en satsning som riktar sig till dem med de lägsta pensionerna. Nu behöver pensionen stärkas för alla som haft ett långt yrkesliv i vanliga yrken men som ändå inte får så väldigt mycket mer än grundskyddsnivån.
  • Pensionerna behöver höjas. Vi har ett bra pensionssystem med sunda principer. Livsinkomstprincipen är en sådan princip och den är grunden i det försäkringssystem som ålderspensionen faktiskt är. Grunden är att vi får pension i förhållande till vårt arbete och våra avgifter; det är viktigt för att stimulera till arbete. Men när vi Socialdemokrater ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Vi kompletterar därför pension enligt livsinkomstprincipen med ett tillägg på upp till 600 kronor per månad.
  • Den orättvisa pensionärsskatten väcker med rätta starka känslor. Den blir ett ifrågasättande av värdet av ett helt livs arbete, men också en signal om att pensionärer ska ta ett större ansvar för finansieringen av välfärden. Att beskatta lön och pension lika handlar om den grundläggande principen att välfärden ska finansieras efter förmåga.
  • Den S-ledda regeringen föreslår nu en höjning av pensionerna genom ett tillägg till den allmänna pensionen. För pensionärer som har arbetat ett helt arbetsliv med låg lön behöver pensionen förstärkas och det så kallade respektavståndet (skillnaden i pension mellan den som arbetat mycket litet eller inte alls och den som arbetat heltid i fyrtio år i ett låglöneyrke) öka.
  • Pensionstillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för den som har en inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad. Pensionstillägget är förankrat i Pensionsgruppen.
  • I vår strävan efter att helt ta bort skillnaden i beskattning mellan arbete och pension började vi med de allra lägsta pensionerna. Vi tänker nu ta nästa steg. Regeringen föreslår därför att det sista steget tas för att sluta den återstående skillnaden. Det innebär att skillnaden i beskattning kommer att vara helt borta 1 januari 2023.

Varför inför vi ett inkomstpensionstillägg?

Pensionerna behöver höjas. Vi har ett bra pensionssystem med sunda principer. Livsinkomstprincipen är en sådan och den är grunden i det försäkringssystem som ålderspensionen faktiskt är. Grunden är att vi får pension i förhållande till vårt arbete och våra avgifter; det är viktigt för att stimulera till arbete. Men när vi Socialdemokrater ser att människor i vanliga yrken får en orimligt låg pension trots ett långt arbetsliv måste vi agera. Vi kompletterar därför pension enligt livsinkomstprincipen med ett tillägg.

Hur stort blir inkomstpensionstillägget?

Storleken på inkomstpensionstillägget beror på storleken på den allmänna pensionen och hur länge man har arbetat. Den högsta nivån på 600 kronor per månad får personer med en inkomstgrundad allmän pension mellan 11 000 och 14 000 kronor. Men även personer med lägre och högre pensioner kan få del av tillägget, om än på en lägre nivå.

Men de med lägst pension? 

Riksdagen har nyligen på den S-ledda regeringens förslag om höjd garantipension och bostadstillägg från den 1 januari 2020. Det är en satsning som riktar sig till dem med de lägsta pensionerna. Nu behöver pensionen stärkas för alla som haft ett långt yrkesliv i vanliga yrken men som ändå inte får så väldigt mycket mer än grundskyddsnivån.

Vilken pension är det som ska ligga mellan 9 000 – 17 000 kronor per månad för att en person ska ha rätt till pensionstillägget?

Det är inkomstgrundad allmän ålderspension (inkomstpension, premiepension och tilläggspension) som ska ligga inom intervallet 9 000 – 17 000 kronor per månad. Exempelvis tjänstepension och garantipension räknas alltså inte med när man bedömer rätten till pensionstillägget.

Vad innebär pensionstillägget för olika grupper?

Den som har en inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 11 000 – 14 000 kronor per månad har rätt till maximalt pensionstillägg om 600 kronor per månad (kräver dock att man också har det antal arbetsår som krävs).

Den som har mellan 9 000 – 11 000 kronor i månaden i inkomstgrundad allmän ålderspension har rätt till ett pensionstillägg mellan 25 – 575 kronor per månad (högre förmån ju närmare 11 000 kronor man har i pension).

Även den som har mellan 14 000 – 17 000 kronor i månaden i inkomstgrundad allmän ålderspension har rätt till ett pensionstillägg mellan 25 – 575 kronor per månad (högre förmån ju närmare 14 000 kronor man har i pension).

När kommer du att få inkomstpensionstillägget?

Inkomstpensionstillägget ska börja betalas ut i september 2021.

Finns exempel på en pensionär som har 11 000 – 14 000 kronor i månaden i inkomstgrundad allmän ålderspension?

 

 

Med hjälp av typfall kan det beräknas en grov uppskattning av vilka inkomster och antal år i arbetslivet som krävs för att nå en viss pensionsnivå. Nedan visas ett typfall som speglar ett arbetsliv utan avbrott.

Typfallet är en person som arbetar heltid i åldern 22–64, dvs. 43 år, för att sedan gå i pension. Lönen motsvarar medellönen för en undersköterska. Som framgår nedan typfallet får maximalt pensionstillägg.

Typfall 1
Lön kr/mån (2020) 26 900
Antal år med PGI 43
Allmän inkomstgrundad pension 13 150
Pensionstillägg 600
Total 13 750

 

På vilket sätt påverkar antal arbetsår pensionstillägget?

För att få fullt pensionstillägg ska det krävas att den för­säkrade har viss försäkringstid. Samtidigt bör även de med kortare försäkringstid kunna få tillägget, men avkortat. Som försäkringstid räknas år med pensionsgrundande inkomst (PGI) eller år med tillgodoräknade pensionspoäng för tilläggs­pension.

För ett oavkortat pensionstillägg krävs för personer födda 1945 eller senare en försäkringstid om minst 40 år. Om den försäkrade inte kan tillgodoräknas försäkringstid om minst 40 år, avkortas förmånsbeloppet till så stor andel som svarar mot kvoten mellan försäkringstiden och talet 40.

För försäkrade som är födda 1944 eller tidigare är kravet på försäkringstid för oavkortat pensionstillägg lägre. Generellt gäller att ju tidigare den försäkrade är född desto kortare försäkringstid krävs för ett oavkortat pensionstillägg. Exempel­vis gäller att för en försäkrad som är född under något av åren 1938–1944, som inte kan tillgodoräknas försäkringstid om minst 35 år, ska förmåns­beloppet avkortas till så stor andel som svarar mot kvoten mellan försäkringstiden och talet 35.

Hur förhåller sig pensionstillägget till pensionssystemets grundskydd?

Det är inkomstgrundad allmän ålderspension som ger rätt till pensionstillägg. Det är alltså den inkomstgrundade pensionen (d.v.s. inte grundskyddet) som måste vara i rätt nivå för att pensionstillägget ska betalas ut. Dock finns det personer som har en inkomstgrundad pension i rätt inkomstintervall men som också har grundskydd (garantipension och/eller bostadstillägg). Detta gäller särskilt personer som har en inkomstgrundad pension i pensionstilläggets lägre nivåer (9 000 – 11 000 kronor per månad).

Av personer som skulle ha rätt till pensionstillägget beräknas 26 procent ha någon form av grundskydd. Av de som ligger i inkomstspannet 11 000–14 000 kronor är det 16 procent som har grundskydd. Grundskyddet och pensionstillägget kommer således överlappa varandra något. För personer som kommer vara berättigade till pensionstillägget utgör dock grundskyddet en mindre del av den totala pensionen.

Pensionstillägget kommer inte att påverka eventuellt bostadstillägg.

Pensionstillägget kommer inte heller att minska pensionärens eventuella garantipension.

Kommer pensionstillägget leda till att bostadstillägget sänks eller att hemtjänstavgifterna höjs?

Pensionstillägget ska inte ingå i beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten som ligger till grund för bo­stadstillägg, särskilt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Förslaget innebär att pensionstillägget inte heller påverkar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (exempelvis hemtjänstavgifter).

Varför påverkas inte bostadstillägget av den här höjningen?

Därför att vi Socialdemokrater vill att pensionstillägget ska få avsedd effekt. Hade bostadstillägget påverkats hade höjningen ätits upp av sänkt bostadstillägg för många pensionärer. För att förhindra det är förslaget utformat så att pensionstillägget inte ska ingå i beräkningen av den bidragsgrundande inkomsten som ligger till grund för bedömningen av bostadstilläggets storlek.

Vad kostar förslaget?

Kostnaden beräknas uppgå till knappt 2,0 miljarder kronor år 2021. För år 2022 och 2023 är effekterna på statens budget 6,0 respektive 5,7 miljarder kronor.

 

Lite mer om avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten

Vilka är de ekonomiska effekterna för enskilda?

Förslaget innebär att ungefär 1 miljon personer får sänkt skatt. Skattesänkningen i kronor räknat ökar med inkomsten upp till en årsinkomst om ca 536 000 kronor per år, där skatten sänks med ca 7 500 kronor per år vid genomsnittlig kommunalskatt. Skattesänkningen minskar sedan ner till ca 3 940 kronor per år för årsinkomster upp till 590 000 kronor per år för att sedan åter stiga upp till ca 5 200 kronor per år för inkomster på 645 000 kronor per år. För årsinkomster över ca 645 000 kronor minskar skattesänkningen stadigt med stigande inkomst för att bli noll vid en årsinkomst om ca 1 418 000 kronor. Tabell 1 visar förändringen i skatt för personer över 65 år vid olika årsinkomster och genomsnittlig kommunalskatt.

Tabell 1 Förändring i skatt till följd av förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år, vid olika inkomster.

Fastställd förvärvsinkomst kr/år Förändrad skatt kr/år I procent av bruttoinkomsten
200 000 0 0,0
225 000 -258 -0,1
250 000 -775 -0,3
300 000 -1 808 -0,6
400 000 -3 744 -0,9
500 000 -5 358 -1,1
600 000 -4 131 -0,7
700 000 -4 810 -0,7
1 000 000 -2 875 -0,3
1 300 000 -941 -0,1
1 600 000 3 085 0,2

Vilka pensionärer omfattas inte av förslaget?

Den som har en pension under ca 213 000 kronor per år omfattas inte eftersom vi Socialdemokrater drivit på och redan har tagit bort skillnaden i beskattning för dem. Vi tog bort skillnaden i beskattning först för de med störst behov. Ganska Socialdemokratiskt så.

Pensionärer som inte har fyllt 65 år före 2021-års ingång berörs inte av förslaget utan får del av det förhöjda grundavdraget året efter att de fyllt 65 år.

Hur många personer över 65 år är höginkomsttagare i Sverige?

Runt 100 000 personer över 65 år har tillräckligt höga inkomster för att betala statlig inkomstskatt.

Vad gör S-regeringen för pensionärer med låga inkomster?

Vi har satt personer över 65 år med lägst pension först, därför har de redan fått sänkt skatt. I budgetpropositionen för 2018 togs skillnaden i beskattning bort för äldre över 65 år med inkomster upp till 17 000 kronor per månad, så att de numera inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år.

Nu tar vi ett steg till, där vi Socialdemokrater också föreslår ett inkomstpensionstillägg. Förmånen träffar som beskrivet ovan de pensionärer som har arbetat ett helt yrkesliv med en relativt låg lön. För den med en inkomst på 9 000–17 000 kr ger förmånen upp till 600 kr mer per månad.

 

För Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens ordförande

Miguel Odhner

Har du frågor om detta inlägg,

kontakta gärna mig på

miguel.odhner@kungalv.se

eller slå en signal på 070-3520101