Ingen ung ska bli kriminell

Samhället ska vara starkare än de kriminella. Kampen mot brotten och brottens orsaker är kompromisslös. När tron på framtiden går förlorad, det är då som gängen och våldet blir ett alternativ.

Våld och tystnadskultur hör inte hemma här

I Kungälv har vi nolltolerans mot brott, narkotika och alla tendenser till klan eller gängverksamhet. Kring de kriminella klanerna och gängen finns ofta tendenser till parallellsamhälle där Sveriges lagstiftning inte gäller. Detta ska bekämpas. Våld och tystnadskultur tillhör inte framtidens Kungälv. Vi skall spräcka tystnadskulturen som sprider sig bland yngre och öka insatserna mot narkotikaförsäljning i kommunen. Exempelvis ska hund kunna användas och skåp i skolorna kunna låsas upp i jakten på narkotika. Vi har nolltolerans.

Knivlagen måste efterlevas

Det samlade antalet brott i Kungälv minskar men vi ser en tendens till att kniv använts som vapen oftare. Vi vill minska tillgängligheten till knivar i det offentliga rummet och tillsammans med polis, handlare och föreningar nå en högre efterlevnad i samhället kring knivlagen.

Säkra och trygga offentliga lokaler

Vi tänker sätta stopp för fusk och välfärdsbrott med medborgarnas pengar och har nolltolerans mot alla former av hot mot anställda och förtroendevalda. Den öppna gymnasieskolan med andra offentliga lokaler måste bli säkra och trygga miljöer för alla för att motverka och förhindra våldsdåd eller annan kriminell verksamhet.

Tidiga insatser för unga

Brottens orsaker ska stoppas tidigt. Vi kräver mer av förebyggande och tidiga insatser för unga som bryter unga barns negativa banor. I vårt Kungälv ska inget barn böta eller bli bötad, inget barn ska köpa eller sälja narkotika. Alla unga ska ha skolan och en tillgänglig fritidsgård som en fristad för egen frihet vilande på demokratins grund.  Samverkan genom samhällskontraktet med bostadsföretag, föreningsliv och företag ska stärkas och utvecklas liksom arbetet med vuxna på stan och tillgången till fältassistenter som ungdomar känner full tillit till. Socialtjänsten behöver en ökad vuxennärvaro och skarpare sociala insatser, som särskilda enheter som motverkar nyrekrytering och understödjer avhopp från gängmiljöer.

Tidiga signaler till föräldrarna är viktiga

Alla ska våga göra en orosanmälan, oavsett vilken klan eller gängstruktur som det handlar om. Kommunen behöver ett nytt och brett arbetssätt för att förebygga och förhindra kriminalitet i unga åldrar. Skolans relation med föräldrarna är avgörande för varje enskilt barn och elevs chans att lyckas i livet. Föräldrar ska involveras och uppmärksammas om vad som sker kring deras barn i skolan. Föräldrar ska känna till vilka risker som finns för att deras barn utsätt för eller riskerar att dras in i kriminalitet. Föräldradialoger ska genomföras vid behov på skolor för att medvetandegöra föräldrarna om hur den organiserade brottsligheten fungerar och rekryterar. Arbetet med MBU (människan bakom uniform) ska förstärkas.

 

Därför vill Socialdemokraterna i Kungälv:

• Öka öppethållande av fritidsgårdar i bred samverkan
• Öka kunskaperna kring de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk
• Se en ökad efterlevnad av knivförbud i samverkan med polis och handel
• Knäcka de kriminella klanerna/familjerna
• Förstärka samhällskontraktet med bostadsföretag, föreningsliv och företag
• Upprätta en plan för att motverka välfärdsbrott och hot och våld mot kommunens anställda

 

William Hult
Ledamot, kommunstyrelsen
Kandidat #10, Kommunfullmäktige
Miguel Odhner
Ordförande, kommunstyrelsen
Kandidat #2, Kommunfullmäktige

Visits: 520