Läsfrämjande insatser vid förskolor

Barn läser

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor.

Förskolan spelar en viktig roll

Utbildningsministern säger ” -Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker.”

Språk av stor betydelse

Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgång till språk av stor betydelse. En god läsförmåga och tillgång till böcker är en förutsättning om vi ska kunna överbygga de klyftor som de internationella kunskapsmätningarna PISA (2015) och PIRLS (2016), som båda mäter elevers kunskaper i läsförståelse, pekar på. Rapporterna visar att läsförståelsen förbättrats bland Sveriges elever, men även att föräldrarnas utbildningsbakgrund har allt större betydelse för elevernas resultat.
Samtidigt visar andra studier att elevernas läsvanor och motivation till läsning har större betydelse för studieresultaten än föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

Kungälv har redan provat på små bibliotek, sk Kapprumsbibliotek,  i några av våra förskolor med mycket gott resultat.

Med Socialdemokraterna blir Kungälvs förskolor ännu bättre.

Johan Holmberg
Ordförande Kommunstyrelsens Bildningsutskott

Visits: 537