Ingen skall känna sig illa till mods när man beställer mat eller rum

Socialdemokraterna är väldigt stolta över Kungälvs 4000 företag och våra företagare. Det är glädjande att Kungälv för tredje året i rad stigit i näringslivsrankning och nu är bäst i landet med bygglovsservice till företag. När pandemin slog till var kommunen blixtsnabba med att avskaffa avgifter för uteserveringar och förenkla för besöksnäringen. De flesta företag har anpassat sig bra och i dagsläget har bara 30 företag ansökt och fått anstånd med hyror och avgifter pga Covid-19.

Vi beklagar

Vi beklagar att en enskild företagare med partner i sin desperation om önskad sänkt hyra med önskad särbehandling bombarderar nätet med olustiga angrepp på Kungälvs kommun med flera och skarp attack på enskilda partier. Socialdemokraterna pekas ut med (S)vindyra maträtter behövs för att betala en svindyr hyra.

Att känna sig illa till mods.

Det är onödigt, ovanligt och dumt att hoppa på specifika partier. Vi Socialdemokrater beklagar agerandet och tycker ingen skall behöva känna sig illa till mods när man hyr ett rum eller beställer in mat beroende på hur du röstat eller om du medlem i en politisk förening.

Vi har tyvärr flera partimedlemmar som reagerat negativt, ångrat att man nyligen fikat där, eller bokat in släkten på hotellet, så ska det ju inte vara. Det hjälper ju inte företagets lönsamhet direkt. Vi beklagar detta och vi vet att våra förtroendevalda gör vad man kan för att hjälpa företagen och företaget, men ändå behandla avtal och hyror inom lagens ramar. Därför är det bra att det finns en ständig dialog, samtal och svar samt möten mellan företagaren och ansvariga i förvaltningen, mellan kommunstyrelse och aktuell företagare. Alla borde välkomna besökare och turister på ett bra sätt i Kungälv.

Negativa kampanjer är inte bra

Enligt artikel i lokaltidningen utlovas att samtliga tre partier i nuvarande ledning (S, M, C) ska kampanjas emot och hängas ut. Det kan vara värt att känna till att det var Utvecklingspartiet som ansvarade för fastighetsfrågor inom kommunen när det 5-åriga avtalet skrevs år 2016 av företagaren själv. Innan hade företagaren en för låg hyra som var olaglig enligt reglerna för statsstöd till enskilt företag. 2016 styrde ju bland annat Liberaler, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommunen.

Alla partier har dessutom beslutat stå bakom uppdraget till tjänstemännen att ha marknadsanpassade hyror, det kan ju vara värt att känna till i sammanhanget. Vi hoppas att kampanjerna slutar och beklagar situationen och att vi ser framåt istället.

Det är alltid någon annans fel

Fakta är att det hyresavtal företagaren Fredrika Selinder själv skrivit på den 26/9 2016 med en stegvis 5-årig hyreshöjning mot en marknadsanpassad laglig medelhyra för just restaurang och hotellverksamhet i Kungälvs centrum gäller, det spelar ingen roll vilken partibeteckning folk har i den frågan.

Det är aldrig någon annans fel om du som företagare skriver under ett avtal och sedan inte klarar situationen de kommande åren eller hanterar Coronakrisen. Det ansvaret åvilar först och främst den egna företagaren, inte partier, politiker eller tjänstemän.

Sedan gör kommunen vad man kan för att hjälpa våra företag men Kommunen kan inte särbehandla vissa jämfört med andra och det en kommun gör måste vara lagligt.

Inget parti, politiker, tjänsteman har någon särskild horn i sidan till någon företagare. Och sanningen är alltid att allt kommunen gör är inte perfekt och kommunen kan göra fel, då skall man rätta till det. Kommunen har ingen annan ambition och gör så när det är rätt och riktigt. Allt annat är kvalificerat struntprat och eventuellt egenintresse.

Fortsätt fika och övernatta i Kungälv

Så i detta läge kan vi Socialdemokrater bara beklaga de här utspelen och konstatera att det gynnar ingen på något sätt.

Vi tycker visst du som Socialdemokrat ska gå ut och fika eller övernatta var du vill, bry dig inte om företagares negativa politiska kampanjer, ha kul, handla lokalt och stöd våra företag.

Så får du lita på att de förtroendevalda och ansvarig förvaltning gör allt de kan för att stötta och hjälpa kommunens entreprenörer, utan att gynna någon på något särskilt sätt, bara för att någon skriker högt. Att samtalen som förs regelbundet mellan förvaltningen och företagaren leder framåt.

 

Nedan lite extra bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande bemötte företagarens frågor direkt med respekt och gav uppdrag om en gedigen utredning (mitt i den pandemisituation som nu råder). Utredningen omfattar 100-tals sidor, över 40 bilagor och sträcker sig över tid i 20 år. Allt är offentligt. Alla bilagor kan begäras ut och vi visar dem längst ner på en lista.

Alla skall ha marknadsanpassade hyror och utredningen visar….

För många år sedan fattade kommunfullmäktige ett beslut att alla företag och föreningar skall ha marknadsanpassade hyror, ingen skall undantas. Det har inneburit många förändringar för inte minst kommunens föreningar, men också företag, företag så som Våghals.

När det inkom anklagelse om oegentligheter bemötte Kommunstyrelsens ordförande företagarens frågor direkt och gav uppdrag om en gedigen utredning (mitt i Coronakrisen). Utredningen omfattar 100-tals sidor, över 40 bilagor och sträcker sig över tid i 20 år. Allt är offentligt. Alla bilagor kan begäras ut och vi visar dem längst ner på en lista här.

Utredningen påvisar inga olagligheter eller oegentligheter i exempelvis nuvarande hyresavtal. Det förekommer heller ingen som helst jävssituation, det är tydligt och helt öppet utrett. Se bilaga, omprövnings utredning nedan från juni 2020.

Allt underlag är tillsänt från kommunstyrelsen självt revisionen dessutom, som kan agera om de vill. Företagarna har fullt medvetet skrivit under avtal för en normal marknadsanpassad hyra.

Företagaren har länge vetat om denna hyreshöjning och det kan ibland vara tufft att vara företagare, så är det och när det blir Pandemi då gäller det att veta vad man gör. Det förstår vi Socialdemokrater, men kommunen kan inte särbehandla företag och alla tänkbara stöd är ställda till förfogande inom ramen för vad som är lagligt, även till men det räcker inte och kritiken är nu daglig och högljudd. Vi beklagar detta.

Några av alla centrala handlingar

  1. 20 årig gedigen utredning om företagarens alla påstående och frågor
  2. Gällande lagligt hyresavtal som företagaren själv skrivit under ( innan var hyran drygt 120 000 kr.)  KS2020-0510-3 Bilaga – Lokalhyresavtal 2017-01-01-2021-12-31 vandrarhem 889790_1_1.PDF
  3. Ärendet har varit i hyresnämnden, se under punkt två i bilagan om genomsnittskonstnaden och hur kommunen resonerar kring företagarens frågor om andra hyror.
  4. Omprövning av utredning då fler inkommande frågor kommit och påståenden om jäv.
  5. Svar till Våghals AB beträffande hyresförhållande
  6. Anteckning till KS protokoll

Bra att ingen har misstankar om oegentligheter, inte ens i oppositionen

Kommunen med jurister har utrett frågeställningarna grundligt, allt material är offentligt och ingen ledamot saknar någon frågeställning. Inte ens V, L och UP som gärna ser en extra extern granskning, har några misstankar om oegentligheter, vilket de själva skriver i sin anteckning till protokollet, när kommunstyrelsen på ordförandes initiativ behandlat ärendet mycket seriöst. Det föreligger heller ingen jävssituation på något sätt mot någon ledamot. Kommunen har agerat korrekt och ingen särbehandling förkommer. Allt finns i kommunens handlingar. Se nedan med länk till några av de kanske viktigare dokumenten.

Kommunstyrelsen har beslutat skicka över utredningen till revisionen

Kommunstyrelsen har dessutom beslutat översända allt underlag till revisionen. Revisonen är sin egen myndighet med uppdrag att granska just kommunstyrelsen med hjälp av externt stöd. Därför är kommunstyrelsens beslut rimligt utifrån roller, ansvar och hushållning med medborgarnas skattemedel.

Mer information?

Vill du ha någon av bilagorna? Vänd dig till registrator@kungalv.se

Tjänsteskrivelse Utredning 2020-04-29

Bilaga Utredning våghals Fästningsholmen 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Utvecklingsplan för Bohus fästning och Fästningsholmen 2010-2020 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Utvecklingsplan reviderad version 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Bolagsordning Bagahus AB 2020-04-29

Bilaga Bilaga – § 455 KS 2012-12-19 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KF § 319 2016 verksamhetsövergång 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Avtal verksamhetsövergång bagahus 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KS § 65 2019 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Tjänsteskrivelse uthyrning fästningen 2019 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Hyreskontrakt Fästningsholmens event i Kungälv AB 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Kvittens uppsägning 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Yttrande till hyres och arrendenämnden 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Hyresavtal vandrarhem 2002 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Transport av lokalhyresavtal 2020-04-29

Bilaga Bilaga – transport av lokalhyresavtal 2010 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Bemyndigande delegering 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Skrivelse till våghals angående hyra av vandrarhem 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Lokalhyresavtal 2017-01-01-2021-12-31 vandrarhem 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Skrivelse till SFV från våghals 2010 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Hyresavtal fästningen medeltidsdagar 2011-2012 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KS delegeringsordning 2008 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KS delegeringsordning i gällande lydelse 151001 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Upplåtelse allmän platsmark-Kungahälla Medeltidsdagar 2011 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Upplåtelse allmän platsmark-Kungahälla Medeltidsdagar 2012 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Taxa offentlig plats Kungälv 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Minnesanteckningar 2012 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Hyresavtal kongelf gästabud 2020-04-29

Bilaga Bilaga – avtal 1964 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Lägesrapport fästningsholmen 2020-04-29

Bilaga Bilaga – § TN 59 Fästningsholmens båthamn huvudman 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KF § 14 2006 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KF § 255 2005-12-05 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Avtal SBTAB 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Samarbetsavtal SBTAB 2008 2020-04-29

Bilaga Bilaga – KS § 394 2016 Uppdrag att förbereda upphandling 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Tilläggsavtal 2018 med sbtab 2020-04-29

Bilaga Bilaga – Fästningsholmen arrende KMS 2020-04-29

Bilaga VB_ Uppdrag till kommundirektör – Brev till dig, från småföretagare som fått nog 2020-04-29

Bilaga Anonym brydd kommunmedborgare klagar 2020-04-29

Bilaga Skriftlig uppsägning 2016 2020-04-29

Bilaga Förteckning hyresgäster kommersiell verksamhet 2020-04-29

Bilaga Brev till förtroendevalda i Kungälvs kommun 2020-04-29

Bilaga Bilaga – svar till Våghals efter medling 2020-04-29

Bilaga Bilaga – avtal lägenhetsarrende 2020-04-29

Bilaga Tjänsteskrivelse – Omprövning av utredning utefter ytterligare inkomna skrivelser

Bilaga – Skrivelse till kommunstyrelsen 2020-06-12

Bilaga – Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande 2020-06


Svar till Våghals AB beträffande hyresförhållanden mm på Fästningsholmen

Omprövning av utredning ks 2020-06-17

Anteckning till protokollet från Anders Holmensköld (M) – KS 2020-06-17

KS2020-0510-3 Utredning våghals Fästningsholmen 889681_20_1

KS2020-0510-3 Bilaga – Yttrande till hyres och arrendenämnden 889754_1_1

KS2020-0510-3 Bilaga – Lokalhyresavtal 2017-01-01-2021-12-31 vandrarhem 889790_1_1

 

Besök: 3222