Bokslut 2021 – Kungälv står lugnt, stabilt, tryggt och starkare än någonsin

I Kungälv pekar siffrorna åt rätt håll. Ökad sysselsättning, god ekonomi med uppfyllda finansiella mål och en ökad befolkningsutveckling.

Bästa platsen att bo

2021 kom Kungälv på plats 13 av 290 kommuner som bästa platsen att leva och bo i hela Sverige. Kungälv ligger dessutom bland 10 i topp när det gäller Agenda 2030, FN:s globala mål kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och får liknande resultat i förmåga att utstå kriser.

Pandemi och krig

Efter två år med internationell pandemi, den största krisen i modern tid, med ovärderliga insatser från kommunens medarbetare, Kungälvs förenings- och näringsliv har Kungälv slungats in i krigets Europa. Ett krigets Europa med ökade krav på robusthet, men också solidaritetsförmåga att möta flyende medmänniskor.

Bokslut 2021 ger oss alla hopp.

Kungälv står där, lugnt, tryggt och starkare än någonsin. Heder och tack till alla medarbetare i kommunen som dygnet runt gjort allt i sin förmåga att skydda medborgarna och säkra en fungerande vård, skola och omsorg.

Extrapengar till personal

Det var rätt att premiera alla medarbetare (17 miljoner) med extrapengar för de som stod och står längst fram i krisen. Tack till företagsledare, föreningsledare och enskilda som ställt upp, ställt om och ställer upp i tider av kris med ansvar för andra och varandra.

Stabil politik och bra ekonomi

Tack till politiken. Alla tjänar på lokalt politiskt samarbete. Kungälv är nu starkare och mer robust sedan KungälvsTrion; Socialdemokrater, Moderater och Centerpartiet tog varandra i handen för kommunens bästa. Underskott har blivit till överskott som direkt återinvesteras i verksamheten samtidigt som låneskuld minskar. Alla finansiella mål är uppfyllda och verksamhetens resultatmål visar god måluppfyllelse. God ekonomisk hushållning uppnås. Sammantaget står Kungälv så starkt att vi kunde skjuta till 16 miljoner och slopa årliga krav på besparingar och nedskärningar. Rätt skött kan kommunen göra samma sak 2023 och fortsatt utveckla tillitsbaserad ledning och styrning.

Satsningar på idrott, kultur och äldreomsorg

2021 var året då Kungälv slutligen bestämt sig att satsa på framtiden, ungdomen och idrotten i beslut om Arena Kungälv och sakta bygga samman Kungälv och Ytterby. Det är också glädjande att sjukskrivningar i kommunen minskar, att vi infört en kulturgaranti för alla barn, höjt LOK stödet, i delar nått bättre skolresultat, beslutat att införa ett multiprofessionellt demensteam, ökat jämlikheten med parboende i LSS, byggt bostäder för alla, tredubblat bygglov på landet, sänkt kostnaden för äldres trygghetslarm och dessutom förstärkt äldreomsorgen med 18 miljoner kronor för fler anställda.

Socialdemokratiska löfte om trygghetskameror infört

Även om det samlade antalet brott i Kungälv går ner, så ökar oron. Därför infördes bl.a. trygghetskameror i staden och digitala trygghetsvandringar i hela kommunen. Kungälv har nolltolerans mot brott, narkotika och alla tendenser till klan eller gängverksamhet. Alla ska bidra till att bekämpa brottens orsaker. För när tron på framtiden går förlorad, det är då som gängen och våldet blir ett alternativ. Trots över 500 feriejobb behöver vi göra mer tillsammans, varje ung skall kännas sig behövd och efterfrågad. Skolan och det sociala hållbarhetsarbetet måste bli skarpare och djupare i bred samverkan över myndighetsgränser och civilsamhälle, vi kallar det samhällskontraktet.

Pandemi och kris utmanar framåt

Kriser som pandemi och krig i Europa skapar nya utmaningar kring ekonomin, ränta, jobb, flyktingar, klimat, miljö, robusthet och självförsörjningsgrad. Bokslut 2021 ger oss möjlighet att bemästra framtiden klokt.

Tillsammans ska vi bygga ett Kungälv som är tryggt, modernt och hållbart – för alla.

Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Kandidat #2 kommunfullmäktige

Visits: 248