Årsmöte Socialdemokraterna Kungälv 24 mars 2018

Ordförandeklubba

Aylin Fazelian från Mölndal valdes till mötesordförande och ledde årets årsmöte med bravur. Ett årsmöte med mycket skratt och heta diskussioner. Fullmäktigelista och en mängd andra nomineringar till förtroendeuppdrag bestämdes.

Gästen har ordet

Efter en kort genomgång i mötesteknik drog mötet igång med formalia och gästen har ordet. Jeanette Olsson, vice ordförande partistyrelsen, var dagens gäst och höll ett härligt anförande om ”Framåt tillsammans – för ett tryggare Sverige”
Trygghet på gator och torg, sjunkande arbetslöshet, satsningar på barn och unga fanns som grundstenar i anförandet men även investeringar över hela landet och upprustning av Försvarsmakten.
Jeanette berättar att vi skall fortsätta lösa samhällsproblem med vidare satsningar på de unga, satsningar på vård och omsorg samt trygghet i samhället. Sakpolitiska prioriteringar på riksnivå är bättre välfärd, lag och ordning samt snabbare och bra integration.
På regional nivå finns frågor som avskaffandet av vårdköer, oberoende av hyrpersonal och många andra frågor inom just sjukvården som vi kommer ta itu med.
Självklart är vårt mål – valvinst

Rapport från kommunalgruppen

Miguel Odhner pratade om öppenheten i vår kommunalgrupp där alla våra medlemmar är välkomna. Vi kan blicka tillbaka på en tid där fler socialdemokrater engagerar sig. Vårt valprogram genomförs till många delar tillsammans med våra samarbetspartier. Allt är givetvis ett givande och tagande.

Pensionärskommittén

Gun Abrahamsson föredrog pensionärskommitténs rapport och de svårigheter som kommittén har när gruppens storlek är liten. Detta behöver vi se över för att än mer lyfta fram de frågor som specifikt rör våra äldre. Pedagogiska blanketter och hjälpmedel har självklart varit en del i kommitteens diskussioner under året.

Internationella kommittén

Liban Wehlie och Gun Abrahamsson berättade om besöken och nätverksträffarna i Kochani och Ohrid, Makedonien. Projektet heter ”Kvinnor och män från landsbygden” och arbetar med den inre demokratin, lokala ledarskap och ett mer socialdemokratisk Makedonien.
Gun berättar om Kochanis borgmästare Nikolcho Iiijevs besök i Kungälv. Besök på såväl stadshuset som en nybyggd förskola stod på programmet som var mycket lyckat.

Formellt årsmöte

Den formella delen av årsmötet med verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och val till arbetarekommunens styrelse genomfördes enligt gängse ordning. Vi kan här nämna att några medlemmar saknade information om avgiften till valfonden. Fredrik uppmanades att tillsända alla denna. Saknar någon ytterligare information kan kontakt tas med kassören. Valen till Arbetarekommunens styrelse föll enligt valberedningens förslag med tillägget att Pia Gillerstedt valdes till bärare av Svenska Flaggan och Lennart Martinsson valdes till ersättare som flagg och fanbärare.

Avtackningar och hyllningar

Assar Wixe har lämnat AK Styrelse och avtackades med blommor och blader. Lillian Andersson fyllde år och hyllades med sång.

Utlottningar

Efter en god salladsbuffé och trevligt mingel hölls lotteri med fina priser. Medlemmar som varit tvungna att lämna mötet missade tyvärr chansen att gå med en vinst.

Kommunfullmäktigelistan

Valberedningen föredrog sitt förslag. Efter några justeringar mot det tryckta och utdelade förslaget togs valberedningens förslag till lista i sin helhet med ett rungande ja. Vi presenterar listan på vår hemsida redan nu och under tiden framtills valet utökad information om varje kandidat som så önskar.

Studier

Helen Byström, studieansvarig i arbetarekommunen talade om studiecirklar och presenterade ett häfte med information om utbildningar. Helen uppmanade alla som har intresse att delta i de utbildningar som anordnas.

Skrivelse från S-Kvinnor

S-Kvinnor presenterade en skrivelse om kärlek istället för hat. SSU ställer sig direkt bakom denna. Skrivelsen lämnades över till arbetarekommunens styrelse för beslut i frågan.

Majblommor

Majblommans verksamhet är viktig och Ulrika Brogren uppmanade alla att köpa blomma eller blommor och sprida budskapet om majblommans verksamhet. Linda Åshamre påtalade även vikten om att sprida kunskapen om att ansökningar om ekonomiskt bidrag kan göras av de som har behov.

Mötet avslutades

Erika Sjöblom tackade mötesordföranden och avslutade årets årsmöte med flera timmar tillgodo!

 

Nalle Johansson, pressreferent och ansvarig för mediagruppen 


Relaterande information:

Kommunfullmäktigelistan 2018-2022


 

Besök: 3013