Trygg omsorg och tryggare samhälle

Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har tidigare meddelat att vi tillsammans vill ta hand om Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030. Idag den 7 nov. presenteras ytterligare 2 utvalda av 10 kommande strategiska mål. 

En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.

Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk.
Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

Politisk strategi för det sociala arbetet – minskat utanförskap och bidragsberoende
Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö. Arbetet ska också inbegripa reella och långsiktiga insatser för att stötta och stärka föräldrarna som förebilder genom allmänna och riktade insatser.

Strategiskt mål 2: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas.

Äldreomsorg och LSS

Kungälvs seniorer ska ha ett aktivt självständigt liv där du gör dina val genom livet med ett bra boende. Det ska vara tryggt, bra och trivsamt att få vård och omsorg i Kungälv. I Kungälv skall det finns en god planering för attraktivt boende i olika former och behov genom hela livet, ett boende som stimulerar såväl det egna valet och som ansvaret.

Kommunen ska ha en god kapacitet att ge olika medborgare sin rätt till boende utifrån behov och lagstadgad rätt, exempelvis LSS.

Är du senior skall du känna dig trygg i din bostad, det gäller såväl möjligheten till larm som varma dagar då öppna fönster inte längre räcker till. En viktig ledstjärna för Kungälvs seniorpolitik är att aktivt motverka ensamhet och passivitet. Vi vill stimulera civilsamhället att erbjuda aktiviteter och motverka ensamhet och stimulerar ett aktivt liv genom att verka för att seniorer hjälper varandra. Det kan med fördel göras i föreningsregi och då kan olika former av stöd vara en hjälp på vägen. Vi vill stimulera till en ökad användning av smarta digitala och tekniska lösningar som underlättar för den äldre, för anhöriga och personal. Aktiviteter eller trygghetsskapande insatser ska bryta den ofrivillig ensamheten och skapa trygghet för äldre och anhöriga.

Trygg ålderdom

Många anhöriga vårdar idag sina anhöriga i hemmet så pass länge och mycket att de riskerar att bli sjuka och utarbetade. Med ett starkt anhörigstöd och fokus på förebyggande insatser kan fler få en bra och trygg ålderdom.
Som senior ska du kunna påverka din mat. Matmiljön och matupplevelsen för dig som senior skall vara en hemlik och trevlig stund på dagen. Det ska vara enkelt att få hjälp, byråkratin kring våra äldre ska vara så liten som möjligt. Det ska vara möjligt att kunna påverka sina insatser. Vi vill att fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess. Med en förenklad process kan förebyggande insatser komma fram till den som söker snabbare. Förebyggande insatser kan verka som en trygghetsfaktor för både den äldre och deras anhöriga.

Kungälvs ska säkra en värdig tid vid vård i livet slut. Ingen ska behöva dö ensam. Även Kungälv ska kunna erbjuda en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice utgör.
Samhällsbygget behöver innehålla fler lösningar som täcker äldre människors bostadsbehov. Det är rimligt att kommunen arbetar för att tillgodose behovet i nya områden på samma sätt som man gör när det gäller LSS. Den politiska uppdragsgivaren efterfrågar att vi som kommun är väl uppdaterade inom välfärdsteknologin för ökad trygghet och säkerhet.

Kungälv en tillgänglig kommun

En förutsättning för jämlikhet är att personer med en funktionsnedsättning har samma möjligheter att som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kungälv ska vara en tillgänglig kommun för alla. Funktionshinderperspektivet finns inom alla politiska målområden, det byggs LSS-boenden och kommunen har förstärkt rättigheterna att kunna bo tillsammans oavsett ”personkrets”, detta arbete ska fortsätta.
Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.

Habiliteringsersättningen

Det är varken rimligt eller rättvist att den habiliteringsersättning som medborgare i Kungälv har genom arbete eller deltagande i daglig verksamhet är lägre jämfört med exempelvis Göteborg, därför vill vi under 2023 anpassa ersättningen till den nivå som gäller i andra kommuner utifrån att vi vill vara en föregångskommun på området.

Kommunen måste också säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till informations- och kommunikationsteknik, digitalisering och välfärdsteknik på lika villkor som andra.
För att ytterligare förbättra tillgången på anpassade bostäder behöver planeringen ske i femåriga perspektiv.

Uppdrag

 • Utred och föreslå ny nivå för habiliteringsersättningen fr o m 2023-07-01
 • Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas
 • Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten

Resultatmål

 • Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i
  jämförelse med landets bästa kommuner
 • Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
 • Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar
  i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
 • Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Strategiskt mål 8: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

Arbetet med Program för social hållbarhet 2020–2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk.
Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

Politisk strategi för det sociala arbetet – minskat utanförskap och bidragsberoende

Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö. Arbetet ska också inbegripa reella och långsiktiga insatser för att stötta och stärka föräldrarna som förebilder genom allmänna och riktade insatser.

Barn och ungdomars trygghet

Mot bakgrund av samhällsutvecklingen med skolmisslyckanden, missbruk och kriminalitet, vill majoriteten igångsätta ett förvaltningsgemensamt arbete med att öka tryggheten bland barn och unga. Utgångspunkterna blir att skapa en trygg skola för alla men också se till att barn och ungdomar har tillgång till organiserade och relevanta fritidsaktiviteter. Vi behöver arbeta tålmodigt och strukturerat med att öka tryggheten i våra skolor och stämma av utvecklingen genom årliga elevenkäter.

Föräldrautbildning

Föräldrar och målsmän måste mobiliseras i det trygghetsskapande arbetet genom allmänna föräldrautbildningar för att skapa gemensamma normer kring skola, studier, fritid, tobak, alkohol, narkotika och att upptäcka risker.
Vi vill se allmän föräldrautbildning redan från MVC genom hela grundskolan och gymnasiet. Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning.

Barn och ungdomars fritid

Barn och ungdomars fritid behöver en ny inriktning som tydligare samverkar med föreningslivet där kommunen mera ska arbeta inslussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter på bredden t ex genom motionsidrott.

Trångboddhet

Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.
Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.

Alla föräldrar ska kunna vara bra förebilder

I arbetet att minska bidragsberoendet prioriterar Kungälv 2030 föräldrar i första skedet. Barn ska se sina föräldrar gå till jobbet eller till en utbildning. Vi vill se ett helt nytt arbetssätt genom att förvandla bidragstagare till löntagare genom insatser som uppför kommunala anläggningstillgångar som kan skrivas av på mellan 5 och 30 år. Inspirationen är gamla tiders beredskapsarbeten som utfördes som investeringar i samhällsfaciliteter.
Individer som av olika skäl inte kan arbeta ska erbjudas möjlighet att studera på Komvux eller YH mot kompletterande försörjningsstöd. Vi vill genomföra satsningen i samarbete med intressenter inom samhällskontraktet. Då Kungälv2030 ser behov av att stärka Kungälvs kommun som besöksmål genom satsningar på turistiska anläggningstillgångar, vill vi särskilt lyfta fram den typen av satsningar som särskilt lämpliga. Kravet på arbetsmarknadsfrämjande motprestation är ett fortsatt krav för försörjningsstöd.

Sociala hyreskontrakt

De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.

Översyn sociala resurskedjan

Som beredningsuppdrag under mandatperioden behövs en omvärldsanalys och översyn av socialpolitiken när det gäller externa placeringar och köpt vård göras. Vi behöver bli bättre i vårt arbete som görs innan extern placering är det enda alternativet. Den sociala resurskedjan från de enklaste generella insatserna till de mest komplexa med insatser dygnet runt, behöver vägas mot en utveckling till en ökad kommunal förmåga till tidigt stödjande insatser för barn, ungdomar och familjer i någon typ av stöd/boende/trygghet där vi kan erbjuda kvalificerad hjälp/behandling/sysselsättning under en begränsad tid.

Uppdrag

 • Trygg skola – kartläggning, åtgärder, utvärdering
 • Organiserad fritidsaktivitet
 • Generella föräldrautbildningar
 • Föräldrastöd
 • Operativ samordning för effektiva insatser
 • Sociala investeringar med lön istället för bidrag
 • Studier mot kompletterande försörjningsstöd
 • Trångboddhet
 • Sociala kontrakt
 • Socialtjänstens behov av bostäder

Resultatmål

 • Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner
 • Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
 • Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
 • Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
 • En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
 • Minskat utanförskap och bidragsberoende
 • Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
 • 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
 • Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot
  individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Socialdemokraterna Kungälv

Visningar: 121