Skydda äldre och rädda jobben

Kommunstyrelsens ordförande har idag gett ett uppdrag till kommundirektören för att också vidta åtgärder för jobben i Kungälv. Alla i kommunen, medborgare, föreningar och företag är och måste i detta allvarliga läge vara helt inställda på att skydda och säkra våra äldre och andra utsatta grupper, att förhindra smittspridning.

 

Vi måste agera med lokala åtgärder.

Men effekterna av Covid-19 slår stenhårt mot näringslivet, inte minst besöksnäringen.

Regeringens krispaket från den 16/3 med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder var och är nödvändigt. Men kommunen har ett ansvar och ett intresse att företagen klarar denna kris, som vi ännu ej kan se konsekvenserna av.  Vi måste agera med lokala åtgärder för att mildra konsekvensen för våra lokala företag. Det handlar om att säkra arbetstillfällen och kommunala skatteintäkter och arbeta för att uppfylla Kommunfullmäktiges mål inom området jobb, näringslivspolitik och social hållbarhet. Avstämning av uppdrag har skett med kommunstyrelsens presidium samt företagare, fler åtgärder kan behövas framgent.

Därför ges nu uppdraget till kommundirektören, att i mån om tid, resurs och budget samt utifrån gällande lagar och regler underlätta för det lokala näringslivet.

Möjliga åtgärder för att stärka företagens likviditet.

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra i lokaler.
 • Om möjligt korta ner betalningstider till leverantörer.
 • Generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader eller delbetala framflyttade bokningar.

 

Möjliga åtgärder för att frigöra tid hos företagen

 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Ta upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

 

Möjliga övriga åtgärder

 • Endast för 2020 ta bort samtliga uteserveringsavgifter
 • Justera riktlinjer som möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Fördubbling av avgiftsfri parkeringstid på kommunala parkeringar.
 • Upprätthålla efterfrågan på varor och tjänster och hedra ingångna avtal.

 

Samverkan

Bolagens ledning inom kommunkoncernen ska informeras om uppdraget och uppmanas agera liknande.

 

 

Det kommer en tid efter krisen. Då vill vi att våra företag lever kvar och att folk har ett jobb att gå till.

 

Kommunstyrelsens ordförande
Miguel Odhner (s)
Kungälvs kommun

Träffar: 208