Kungälv 2030

Efter val 2022 har Sverige fått se många olika sorters politiska samarbeten.

Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har tidigare meddelat att vi tillsammans vill ta hand om Kungälv i ett samarbete fram till 2026 med en politik till 2030.

Idag presenteras en grundbult i vår programförklaring varför vi valt att samarbeta genom att redovisa 3 utvalda av 10 kommande strategiska mål som en del av en ny politik.

Kungälv 2030 med dess politiska ledning står liksom alla andra kommuner och regioner att hantera att det i Europa nu pågår ett fullskaligt krig i Europa med en lågkonjunktur med sjunkande intäkter och ökande utgifter.

Den samlade budgeten ska behandlas på kommunstyrelsen den 16 november och kommunfullmäktige den 24 november. Vi återkommer kring ekonomi, skola, vård, fritid och övriga politiska prioriteringar men väljer idag att presentera 3 utvalda av 10 kommande strategiska mål.

Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

Levande havsmiljö

Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder

Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig.

 

Strategiskt mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

Ett miljöfokuserat och klimatsäkrat Kungälv

Vårt mål är att minska Kungälvs klimatavtryck, öka fokus på miljöfrågor och förbereda oss på konsekvenserna av de klimatförändringar som kommer att påverka kommuninvånarna. Metoder för
källsortering, minskning av engångsprodukter, höjd återvinningsgrad och ökat fokus på återanvändning – hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi – behöver utvecklas.

Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bl a reviderade riktlinjer för upphandling.

Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring  miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. Kommunen ska varje år minska sin energianvändning.

Ängsmark – i dag återstår en promille av den ängsmark som fanns för 100 år sedan. Denna kategori av mark är bokstavligen livsviktig för behållandet av den biologiska mångfalden och därmed för oss själva. Genom en aktiv plan för naturvård i kommunen ska vi värna det som finns kvar och även skapa nya
miljöer med vildblommor där insekter trivs och reproducerar sig.

Kommunens markresurser – en växande stad kräver utvecklingsbar mark. Vi måste bli bättre på att bygga kompakt. För att hushålla med mark och möjliggöra byggande av fler bostäder, kommunal service, mer handel och industri samt att underlätta för kollektivtrafiken måste vi bygga mer på höjden och arbeta för en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Kungälvs kommun ska sträva mot ett hållbart och hyggesfritt skogsbruk.

Cirkulär ekonomi – ett resurseffektivt samhälle ger såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Höjda mål för återvinning och delningsekonomi är en nödvändighet. Klimatomställningen och den cirkulära ekonomin är den bärande idén för mängder av nya företag. Vår uppgift och vårt ansvar är att underlätta dessa företags utveckling.

Klimatsmart och hållbar konsumtion – vi vill underlätta för kommuninvånare att göra kloka val grundade på kvalificerad information. Genom hårdare och tydligt specificerade krav vid offentlig
upphandling kan också den offentliga konsumtionen bidra i klimatomställningen.

Krav på klimatnytta – Kungälv ska ta fram beräkningssätt för klimatnytta och beräkningarna ska
redovisas i kommunens budget.

Kustmiljön

Vi ska värna vår unika och orörda kustmiljö och överlämna den lika orörd till nästa generation men samtidigt möjliggöra utvecklingen av en levande skärgård där allemansrätt och hög tillgänglighet hålls högt då älv, kust och hav tillhör alla.

Kollektivtrafik – kommande generationer måste av klimatskäl och trängsel utgå från att kollektiva kommunikationer är det naturliga sättet att förflytta sig. En utvidgad och utifrån användarnas behov bättre anpassad kollektivtrafik som inbegriper utvecklad anropsstyrd kollektivtrafik ska möjliggöra minskat bilberoende. Det kommer att kräva fler pendelparkeringar.

Underlätta för medborgare och företag

Gör det enklare att göra rätt – underlätta klimatomställningen för invånare, föreningar och företag genom information, regelverk, avgifter, projektutveckling och stöd. Utbyggd laddinfrastruktur, inte minst för boende i flerbostadshus, ska ge Kungälvs invånare bättre möjligheter att kunna ladda elbilar. Det skall bli fler pendelparkeringar och ett utbyggt gc-nät.

Uppdrag

 • Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen
 • Koldioxidbudget ska upprättas
 • Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi
 • Omställningsrådgivning till medborgare

Klimat- och miljömål

 • Kungälv ska vara fossiloberoende 2030.
 • Utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.
 • Utsläppen av växthusgaser från invånarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

Resultatmål

Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Strategiskt mål: Levande havsmiljö

Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder.

Havet ska vara rent, friskt och levande.

Havet är en del av Kungälv. Miljöförstöringen skapar otrygga människor, gifter sprids i vatten och i vår mat. Vi vet att havsmiljön längs vår kustremsa är under starkt hot. På några decennier har
fiskebestånden kraftigt minskat längs vår kust samtidigt som ålgräset försvinner. Vi måste kraftsamla för att bevara och även återskapa den marina miljön. Vi vill att kommande generationer ska få uppleva ett västerhav som myllrar av liv, där det finns gott om fisk.

Skydd och restaurering av kust och havsområden gör att vi kan bevara biologisk mångfald, säkra fiskeresurser men även stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Ett levande hav är en
stor tillgång för våra medborgare, företag och besökare och det är en av de verkligt stora framtidsfrågorna som vi måste ta tag i och driva över tid.

Vi vill organisera ett fördjupat samarbete med grannkommuner, statliga myndigheter, universitet, Västra Götalandsregionen, företag, markägare och föreningar för att sjösätta verkningsfulla åtgärder.

Vi ser ett ökat behov av reservatsskydd och fiskeförbud över långa tidsperioder för återhämtning, utan att för den skull stoppa lokalt hållbart småskaligt fiske. Vi är positiva till olika slags utvecklingsverksamhet ex artificiella rev, musselodling, ostron, utplantering av fisk etc. Allt vatten hänger samman, därför behövs också utvecklande och stödjande projekt för att bevara och säkra
Göta/Nordre älvs fiskbestånd.

Nedskräpningen längs vår kustremsa är ett annat stort problem och det mesta kommer via havsströmmar. Kungälvs kommun ska vara en aktiv part i ett hållbart brett samarbete för att motverka
nedskräpning och hålla Bohuslän rent.

Uppdrag

Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025

Resultatmål

13. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat miljö- och klimatavtryck.

Strategiskt mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig.

Stärka kommunens beredskap och robusthet

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska fungera även vid betydande samhällsstörning. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras. Ansvaret för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument.

Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva, exempelvis säkerställa funktionen hos Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom att inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga gentemot fastighetsägare. Kungälvs kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första  kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag:

Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.
Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas.
Kommunen har en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.
Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.
Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom kommunens geografiska område.
Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. Länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner.

Klimatfrågan är en trygghetsfråga

Kungälv är en kust- och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år. I Kungälv finns flera områden med risk för skred och ras. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar.

Kommunen behöver ha en aktuell klimatanpassningsanalys mot översvämningar, ras och skred.

Uppdrag

Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen

 • Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår
 • Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi
 • Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel
 • Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet
 • Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer

Resultatmål

Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Ökad robusthet i kommunala funktioner

Visningar: 220