Kraftfulla åtgärder mot övergödning

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden måste säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet

Läckaget måste minska

Ökat kretsloppstänkande med våra näringsämnen och bättre rening av vårt avloppsvatten kan minska utsläppen av fosfor och kväve i havet. Läckaget från konstgödsel måste minska. Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål går eftersom det ger underlag för väl underbyggda beslut. Den socialdemokratiska regeringen satsade därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten

Dumpningen måste upphöra

Den stora förekomsten av mikroplaster i havsmiljö är oroande och måste stoppas. Organismer skadas och dessutom knyter partiklarna an till miljögifter som orsakar problem långt upp i näringskedjan. Dumpning av plastskräp från fartyg måste upphöra

 

Vi Socialdemokrater vill
• Att kraftiga åtgärder mot övergödning genomförs

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv