Hederskultur – en gammal Svensk tradition

Gråtande flicka

Hederskultur är en gammal Svensk tradition, som ingen skall tillåtas ta med sig till eller odla i Kungälv. Svensk lag skall följas, brott bekämpas!

I Kungälvs Kommunfullmäktige fick kommunstyrelsens Socialdemokratiska ordförande Miguel Odhner en viktig fråga om hederskultur. Här lämnas svar om hur många barn som lever under hederskultur i Kungälv till Gun-Marie Daun. Vill du se eller höra debatt, klicka på länk, scrolla till ärende 35.

Jag tackar för frågan och tycker det är bra att Gun-Marie Daun lyfter denna fråga för våra barn ska skyddas, Svensk lag och internationella konventioner ska följas och alla hederskulturer innehåller allvarliga olagliga brott som skall bekämpas. Hederskulturer drabbar både män och kvinnor, pojkar och flickor.

Både som Kommunstyrelsens ordförande och som Socialdemokrat står jag för att bygga ett jämlikt samhälle, där alla svenska medborgare respekteras som de är, där barn skyddas av från religion, förtryck och våld, enligt FN:s barnkonvention.

Ingen skall tillåtas odla eller ta med sig hedersförtryck till Kungälv. En del tror att detta med hedersförtryck kommer från Mellanöstern och från invandrargrupper. Låt mig säga att hedersförtryck är en gammal Svensk tradition, förtappade kvinnor, mördade utomäktenskapliga barn, homosexuella som sjukdomstämplas, detta har långa traditioner långt in i modern tid. Ända fram till 1970 var barn födda utanför äktenskapet utan arvsrätt, och fram till 1979 ansågs homosexualitet som en sjukdom. Även idag uppgifter om samma förtryck och kultur hos ex Jehovas vittnen i Sverige

Har vi gjort någon kartläggning i Kungälv kring hur många barn som lever i en hederskultur?

Någon generell kartläggning på antalet barn som lever under hederskultur görs inte, utan idag

hanterar Kungälvs kommun dessa barnärenden som sekretesskyddade individärenden i myndighetsutövandet. Och i Socialtjänstens myndighetsutövande sammanställs årligen siffror/statistik för redovisning till socialstyrelsen. Årligen handlar det om mellan 10-20 barn. Förra året finns det sammanlagt 8 hedersrelaterade utredda ärenden, 8 barn i åldern 7-17 år, 4 flickor och 4 pojkar. Av 8 barn blev 6 barn skyddsplacerade, var av 3 barn fortsatt skyddsplacerad.

Som kommunstyrelsens ordförande är jag beredd att lyfta den rapporteringen även till nämndnivå med en sammanställning av insatser, effekt. Jag är också beredd att redan vid morgondagens kommunstyrelsemöte förvaltningens önskemål om att utforma en gemensam enkät för skola, ungdomsmottagning och socialtjänst för att kunna få fram ett bredare skattningstal dvs. få ett grepp om hur stor målgruppen är samt vilka insatser som behövs tillföras.

Hur skyddar vi framförallt barn och kvinnor som lever under hedersförtryck?

Genom att du och jag som medborgare, när vi ser, hör eller kommer i kontakt med frågan agerar. Det är din och min skyldighet att agera. Det är bara genom att agera vi kan förändra. Vet du inte hur du gör, ring kommunens växel 0303-238000 och be att få tala med socialtjänsten.

Dessutom har alla kommunens anställda anmälningsplikt då de misstänker att barn/ungdomar /kvinnor lever i hedersförtryck med våldsinslag till VINR-teamet (Våld i nära relationer) och Mottagningsenheten.

Vi får kanske 100 nya medborgare varje år, vi växer ju med ca 400 ändå om året, men ca 100 nya från Syrien eller så. Om vi inte talar om vad som gäller hur ska då våra nya medborgare veta? Därför ökar insatserna nu och sedan november förra året genomför Kungälvs kommun workshops för nyanlända från 16 år, där tas upp frågor som jämställdhet, hederskultur och våld i nära relation och vad som gäller i Sverige. Här talar vi om vilka regler, lagar och normer som gäller i Sverige! Här vill jag passa på att rikta ett tack till våra medarbetare på enheten Mottagning och introduktion, ni gör ett viktigt arbete.

Vi skyddar medborgarna genom att ha kompetens i frågan, okunnighet kan leda till passivitet eller felaktigt hanterande, därför pågår en kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetar via GR-projekt och via utbildningar i Kungälvs kommun.

Har vi verksamheter och arbetssätt med verktyg att motverka hedersförtryck?

Ja det har vi.

Enheten Mottagning och Introduktion arbetar med information till alla nyanlända genom workshopen och vårt projekt 3:in för att kunna lämna tydlig information om deras skyldigheter att veta sina rättigheter.

Alla nyanlända ska dessutom genomgå en utbildning i Samhällsinformation via integrationscentrum i Göteborg.

Varje gång det kommer till socialtjänstens kännedom görs farlighetsbedömningar och skyddsbedömningar samt säkerhetsplanering. I de fall det finns behov av skydd erbjuder vi den vuxne skydd för sig själv och i förekommande fall barnen. Utredning på barn inleds alltid. LVU-vård kan bli aktuellt, både omedelbart och på lång sikt.

I kommunen finns en beredskap för frågor som rör barn och/eller hedersrelaterat våld. Socialtjänsten har en Mottagningsenhet samt Våld i nära relationer teamet (VINR).

Det skydd vi som kommun ger är dels placering samt stöd i att polisanmäla alt ev polisanmäla beroende på vad som hänt samt om det åligger oss.

Grunden för ett jämlikt, tryggt, öppet och demokratiskt samhälle läggs i skolan. Imorgon behandlar kommunstyrelsen i sitt systematiska kvalitetsarbete en rapport om skolans likabehandlingsarbete. Det finns en positiv utveckling men otryggheten för barnen i skolan ökar och ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Rapporten handlar om hur barnen upplever kränkningar, respekt, normer, chargong, studiero, rädsla och tryggheten i skolan. Om vuxna ingriper eller inte. Dom här resultaten är inte okej och frågan kommer behandlas imorgon.

Rådet för Folkhälsa och social hållbarhet stöttat ett förebyggande arbete på Munkegärdeskolan, för att även nå pojkar som är utsatta för hedersförtryck. Skolans likabehandlingsgrupp har arbetat kring våldsprevention genom normkritik och att förändra destruktiva maskulinitetsnormer.

Skolan har en struktur över hur personalen ska jobba normkritiskt i alla ämnen och utgått från våldspyramiden för att bryta normaliseringen av skojbråk, machokultur, hårda jargonger, traditionella könsnormer etc. Killarna på Munkegärde presterar generellt lägre än tjejerna. I samtliga klasser finns tendenser till destruktiva maskulinitetsnormer som består av jargonger, antipluggkultur, social retsamhet och sexistiska, homofoba, rasistiska kommentarer. Förvaltningen över väger nu att inför liknande arbete på alla skolor, det välkomnar jag som politiker.

Förvaltningen överväger också att satsa på fler hedersföreläsningar som en fortsättning på tidigare föreläsning om Klanstrukturer som Trygghet och stöd anordnat i samarbete med skolan. Målet är att all personal från förskola till gymnasiet bör få mer kunskap och utbildning kring hedersförtryck.

Tack för frågan.


Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

Se svaret och debatten här:

https://www.kungalv.se/kommun–politik/organisation/kommunfullmaktige/webb-tv-kommunfullmaktiges-sammantraden/2019/kf20190219/?fbclid=IwAR1Lj1DWmupBoRv8Sjsf5iZAZqsgHzuFIXa71TrpPtZlB47npA7VNyt7jpg

Visits: 1653