Förebyggande arbete för trygghet

I Kungälv bedriver vi ett förebyggande arbete för att inte unga ska hamna i kriminalitet. Vi vill att alla ungdomar skall kunna känna sig trygga.

Tillsammans

Det är viktiga frågor som ställs och vi måste jobba på alla nivåer samtidigt, tar vi bort en viktig komponent i att få det övergripande och förebyggande arbetet att fungera så kan vi tappa individer vilket skulle kunna vara förödande. Vi behöver jobba tillsammans från skola och Trygga ungdomsmiljöer till socialtjänsten och polis vi behöver alla samarbeta.

Trygg i Kungälv

Vi har i Kungälv sedan november 2020 en Plan för trygg i Kungälv och vi har även en styrgrupp där kommunen och polisen samverkar under namnet Trygg i Kungälv. Detta för att det är viktigt att vi jobbar tillsammans för att öka tryggheten, minska kriminaliteten och öka förtroendet i samhället.

Förebyggande arbete

Ett viktigt forum vi i kommunen har för uppföljning och kartläggning är SSPF, där socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar gemensamt med förebyggande arbete riktat mot ungdomar i riskzon för kriminalitet. Syftet är att bidra till en positiv utveckling för en ungdom som har eller riskerar att hamna snett. Målet är en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger. Målet är också att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden

Trygga ungdomar

Kommunen samverkar även med föreningar och studieförbund med främjande och övergripande insatser samtidigt som vi i skolan jobbar med värdegrund och likabehandling.
Trygga ungdomsmiljöer är en del av vår viktiga verksamhet för unga som jobbar aktivt med det förebyggande arbetet genom bland annat fritidsgårds verksamhet och genom fältarbete där man jobbar uppsökande och är där ungdomarna är och för att på så vis jobba upp en relationsexpert de unga så att dom känner sig trygga och vågar signalera när något är fel.

Vi måste tillsammans jobba med tidiga insatser samt med det övergripande och förebyggande arbetet.

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd