Minnesanteckningar från studieresan till Bryssel

Studieresan genomfördes efter en studiecirkel där vi lärde oss om EU:s grunder.Studieresan två huvudmål var besök på EU-facket och på EU-parlamentet.

A. Besök på EU-facket

På EU-facket mottogs vi av Joakim Smedman, sakkunnig handläggare. I denna byggnad fanns representation för:

 • LO, TCO, SACO
 • Tyska centralorganisationen DGB
 • Europaportalen

Joakim inledde med att uttrycka, att EU fått allt större inflytande på arbetsmarknadsområdet. Det är därför viktigt att facket då finns på plats och tidigt kan påverka i processen. Frågeställningen är alltså om hur besluten och förslagen påverkar arbetsvillkoren för svenska löntagare. EU-bevakning sker alltså i löntagarnas intresse.
Sex personer från svenska fackföreningsrörelsen finns på EU-facket;

 1. kontorschef,
 2. sakhandläggare, (Joakim Smedman),
 3. besökshandläggare,
 4. ekonomihandläggare,
 5. assistent,
 6. utsänd handläggare

Utstationeringsdirektivet

Vi fick en djupare genomgång av utstationeringsdirektivet. Det gamla härrörde från 1996. Dåvarande
EU-stater hade inte så stora löneskillnader och ländernas minimilön har gällde. Sverige har dock
ingen lag om minimilön utan har istället en princip med kollektivavtal.
Under de senaste åren har EU flera ”fattigare medlemmar” med väsentligt lägre lönenivåer. Detta
skapar helt andra situationer när företag från EU-stater med lägre lönenivåer åtar sig uppdrag i
Sverige. År 2007 kom den s.k. Lavaldomen. Det handlade om en svensk byggarbetsplats med lettisk
arbetskraft. Det Lettiska företaget Laval betalade inte enligt kollektivavtalet. Vid den rättsliga
prövning som följde blev domen att svenska arbetstagare kan inte tvinga lettiska företag att följa
svenska kollektivavtal. Ekonomisk frihet vägde tyngre är fackliga rättigheter!
Kommissionen har därför kommit med förslag om samma lön på samma plats, och då inte bara lika
lön utan även andra förmåner som traktamente, semesterdagar, mm.
I det nya direktivet ska inta bara hänsyn tas lagen utan även kollektivavtalet på platsen eftersom i
Sverige o de Nordiska länderna har lagstiftaren överlåtit mycket av regelverket till arbetsmarknadens
parter. Så är inte fallet i övriga Europa.
Det återstår nu att staternas arbetsmarknadsministrar den 21 juni ska godkänna förslaget.
Sen har staterna 2 år på sig att ställa om sin nationella lagstiftning, inklusive kontroll och sanktion.

Övrig information

Joakim uttryckte även, att inom EU ska vi gemensamt höja våra standarder. Sverige kan inte
konkurrera lönemässigt med fattigare länder – vi får konkurrera med kunskap, innovation m.m.
Men EU får inte hindra Sveriges utveckling för att andra länder ska hinna ifatt- och framför allt inte
på bekostnad av Sveriges modell. EU-facket säger därför bestämt nej till Europeisk minimilön.

Brysselkontorets uppdrag

 • Informationsverksamhet
 • Intressebevakning
 • Påverkansarbete

Om Brysselkontorets påverkansarbete kan man läsa mer om på www.fackligt.eu.

EU-facket

 • Agerar i EU-frågor där LO, TCO och SACO har en gemensam position
 • Partipolitiskt obundet (men man har dock inget samarbete med SD då de inte anses stå på en
  facklig värdegrund)

Vi fick även en allmän EU-information;

 • EU kommissionen företräder hela EU:s intressen
 • Europaparlamentet företräder EU-medborgarna och väljs direkt av dessa (sju olika politiska
  grupper finns i parlamentet)
 • Rådet (ministerrådet) företräder EU-medlemsstaternas regeringar

Aktuella frågor för EU-facket under 2018 framgår av följande avfotograferad ppt-bild:

Mer information finns att få på

www.europaportalen.se
www.fackligt.eu
Avslutningsvis ett urklipp från EU-fackets hemsida (www.fackligt.eu)

B. Besök på EU-parlamentet

Besöket på EU-parlamentet kändes som resans huvudpunkt.

Efter en noggrann inpaseringskontroll – helt i nivå med flygplatsernas kontroller – så togs vi emot av Pernilla Jourde [ Pernilla.jourde@ep.europa.eu ] i väntan på vår minister Marita Ulvskog. Pernilla gav ett historiskt perspektiv på EU. Historien om EU inleds några år efter andra världskriget. År 1952 började sex europeiska länder att samarbeta om produktionen av kol och stål. Samarbete kring jordbruk och handel startade 1958. Nu har Europeiska unionen 28 medlemsländer som samarbetar om bland annat fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Det finns 5 kandidatländer som önskar bli medlemmar!

Vi blev bl. a. informerade om att EU har sju institutioner

 1. EU-kommissionen
  Består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. Driver arbetet framåt.
 2. Ministerrådet
  Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 3. EU-parlamentet
  Består av 751 ledamöter framröstade av medborgarna i allmänna val.
 4. Europeiska rådet
  Består av EU-ländernas statsministrar eller regeringschefer. Högsta nivån för samarbetet.
 5. EU-domstolen
 6. Europeiska Centralbanken
 7. Europeiska revisionsrätten

Vi lärde oss också, att tre EU-institutioner arbetar med EU:s lagar, EU-kommissionen ger förslag, Europaparlamentet bearbetar och beslutar samt att även Ministerrådet bearbetar och beslutar.  Europaparlamentet och ministerrådet måste vara överens för att en lag ska börja gälla.

Marita Ulvskog

Så till sist fick vi träffa Maria Ulvskog på. Det blev till stor del en dialog där vi tog upp ett antal  frågeställningar med Marita.

Samarbetet

På frågan om vilka vi har enklast att samarbeta med så svarade Marita att inom den socialdemokratiska gruppen i EU har vi minst olikheter med England. Dessutom är både Sverige och England nettobetalare till EU.

Historisk återblick

Även Marita gav en historisk återblick på EU. Sverige hade samma regering i 44 år som kunnat bygga upp det svenska samhället. Andra medlemsstater har haft krig o stora förändringar. Deras regeringar har dessutom inte haft folkets förtroende för att kunna ta ut stora skatter, vilket är grunden att bygga upp ett välfärdssamhälle. Bulgarien har varit ordförandeland men det har ändå gått jättebra och varit till fördel för processen.

I frågan om Euro-valutan så menade Marita, att om vi går med i Euro så får vi mindre utrymme att göra egna beslut enligt vår speciella svenska modell.

Nazistiska partiernas tillväxt

En annan diskussionspunkt var de nazistiska partiernas tillväxt inom EU. Dessa partier kommer att finnas kvar så länge vi har kvar så hög arbetslöshet inom vissa EU-länder, menade Marita. Åtgärder har nu vidtagits mot nazistiska partier så att de inte lokalt lätt kan få pengar.

Ett arbete pågår nu för att kolla på Ungern och Polen som plockar ut mycket pengar av EU! Man håller nu på med ett arbete på att flytta ut makten till en annan del av systemet där det inte behövs samma tydlighet. Det finns ljus i mörkret, ansåg Marita.

För Sveriges EU-arbete framhölls att vi inte ska släppa grundvärderingar, inte släppa det som är bra men inte heller försköna. Vi klarar inte av att ta mot fler flyktingar, uttryckte Marita samt att nu gäller det att få folk i arbete.

Gemensamt ansvarstagande

Avseende tidigare diskussion om budgetunderskott för vissa länder togs Grekland upp som exempel.
Där finns inga bra samhällsstrukturer, dessa har kollapsat. Man saknar ett bra skattesystem. Exempel
på en företeelse är att man ibland inte bygger färdigt hela huset för att slippa betala fastighetsskatt.
Uttrycket ”gemensamt ansvarstagande” uttalades några gånger, vilket får bli ett lämpligt avslut på mina anteckningar.

Vårt besök avslutades med ett besök i plenisalen, där EU-delegaterna befinner sig när de deltar i debatter och avger sina röster.

Bakom tangentbordet
Bo Carlsson

Mina personliga reflektioner:

Det var en mycket givande studieresa. Besluten i EU påverkar oss oavsett vi gillar eller ogillar EU, är medlemmar eller inte. Viktigt att lära om systemet samt påverka o bidra.

Rösta på en sosse i EU-valet den 26 maj