Rent hav och rent dricksvatten

Miljöförstöring skapar otrygghet när gifter sprids i våra vattendrag. Vi ska ta vårt ansvar i Kungälv för en bra havsmiljö och rent dricksvatten.

Läkemedelsrester

Dricksvattnet och våra dricksvattentäkter måste få ett starkare lagligt skydd. Vi ska arbeta för att metoder för att rena läkemedelsrester utvecklas och att UV-rening används. Här vill vi se att utsläpp av läkemedelsrester till miljön minimeras. Den socialdemokratiska regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen.

Dricksvattenförsörjning

Den socialdemokratiska regeringen ser att det är särskilt viktigt att trygga en säker dricksvattenförsörjning med anledning av klimatförändringarna. I Kungälv bygger vi ut VA i hela kommunen vi behöver prioritera kustzonen och landsbygden. Det är viktigt att människor skall kunna leva och bo, bygga om och till sina hus men framförallt ha tillgång till en god vattenförsörjning.

Miljöskulder i hav och på land

Förorenade områden och miljöfarliga vrak riskerar hota människors hälsa, och den biologiska mångfalden samt havs- och vatten miljön. Därför satsade regeringen 350 miljoner kronor 2021 för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten. Vi som kommun behöver göra vad vi kan för att skydda vår kust och våra vattendrag.

 

Vi Socialdemokrater vill
• Förstärka och förlänga länsstyrelsen arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskydd under 2022-2024

 

Camilla Haag
Ordförande Socialdemokraterna i Kungälv

Träffar: 74