Psykisk ohälsa bland barn och unga

ledsen pojke

Kungälv ska ha en god jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna.

Tidiga insatser

Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder. Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk med fler vuxna kring barn och unga. Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga med särskilt fokus på allmän drogprevention.

Familjehuset Klippan

Ytterby har idag en familjecentral som gett goda resultat för barn med psykisk ohälsa och andra viktiga insatser i bred myndighetssamverkan, Här finns kompetens och resurser att behandla bekymmer som ännu inte vuxit sig allt för stora. Det kan exempelvis handla om barn som hindras av sin oro, vardagen som präglas av konflikter och bråk för att nämna några.

Ett ökat behov

Kungälv växer och behöver fler insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa med fortsatta integrerade satsningar som familjecentrerat arbetssätt

Därför vill vi Socialdemokrater införa en familjecentral i Komarken

Pia Gillerstedt
Social- och omsorgsråd
Kandidat #7, Kommunfullmäktige

Träffar: 608