LSS är en rättighetslagstiftning

LSS (Lagen om stöd och service) och dess olika rättigheter har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta i enlighet med den rättighetslagstiftning som finns i vårt land.

Socialdemokraterna slår vakt om LSS och dess olika rättigheter.

Vi Socialdemokrater vill ha en starkare och tydligare lagstiftning. Vi vill ha en rättighetslagstiftning som ger bättre möjligheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det finns många otroligt viktiga delar i LSS. I detta ingår bland annat rätten till ett gott och självständigt liv. Rätt att ha möjlighet att arbeta, studera eller annan meningsfull sysselsättning. Alla skall kunna vara med i samhällslivet och kunna ta del av kultur- och fritidsutbud som finns.

I lördags delades ett inlägg på Facebook av en mor till en son gällande avslutande av LSS-insats, kontaktperson över 1000 gånger. Hon kritiserade beslutet och det sätt sonen, hon och andra fått information i frågan. Socialdemokraterna och kommunstyrelsen ordförande i Kungälv taggades i detta inlägg. Inlägget spred sig som en löpeld över landet med delningar, kommentarer och ”reaktioner” (gillande mm).

Vi Socialdemokrater vill göra följande kommentarer:

Det är bra att medborgare reagerar när de känner sig respektlöst, dåligt eller felaktigt behandlade.
Som ett resultat av detta har Kommunstyrelsens ordförande reagerat direkt på lördagen och sedan på söndagen haft ett långt samtal med medborgaren i ärendet. På måndagen den 18/11 har ansvarig nämndordförande haft möte med medborgaren. Även ansvarig tjänsteman har haft telefonkontakt med medborgaren. Mailkontakt har förekommit med medborgaren från annan ansvarig politiker.

Så fattas beslut om LSS:

Beslut om insatser enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) fattas av Sociala Myndighetsnämnden, antingen direkt i Nämnden eller i Nämndens namn av tjänsteman på delegation. Detta görs utifrån individens behov. Beslut ska alltid fattas enligt lagens bestämmelser eller som den tolkas i vägledande domar och praxis.
Ett beslut kan ändras i samband med att det löper ut och därmed ska omprövas och/eller om de förhållanden som ligger till grund för det tidigare beslutet förändrats.
Exempel på förändringar kan vara ändringar i lag, vägledande domar eller praxis. Det kan också vara förändringar i den berördes egen situation som boendeförhållanden, familjeförhållanden eller ett förändrat hälsotillstånd.
Ett beslut till den enskildes nackdel ska motiveras.

Det är viktigt att för oss socialdemokrater vara tydliga med att:

  • Denna fråga handlar om ett individuellt myndighetsbeslut, i Sociala Myndighetsnämndens namn och inte ett beslut som kommunstyrelsens ordförande deltagit i eller förfogar över.
  • Sociala Myndighetsnämnden har ingen egen budget, varför det inte finns någonstans att spara i dess verksamhet.
  • LSS är en rättighetslagstiftning och beslut angående denna lag ska följas, annars kommer en överprövning hos Förvaltningsrätten att omgående korrigera detta.
  • Det finns därmed inga som helst inga besparingar att göra i Kungälvs budget på LSS område.
  • Alla beslut i Kungälvs kommun, som rör individer, skall hanteras aktsamt, respektfullt och på ett korrekt sätt.


Pia Gillerstedt, Social- och omsorgsråd

Leif Håkansson, ordförande i Sociala Myndighetsnämnden

 

Träffar: 457