1 Maj-tal 2022 – Kathrine Månsson, ordförande S-kvinnor Kungälv

Ett avstamp för S-kvinnor är det glada 1920-talet!

Vi har spräckt glastaket

Vi firade förra året i september 100 år av rösträtt. Efter många års kamp fick svenska kvinnor till slut gå till valurnorna i ett riksdagsval. 1922 och valdes fem S-kvinnor in i riksdagen. Kerstin Hesselgren blev den första kvinnan att ta plats i Riksdagens första kammare. Trots att de utgjorde en minoritet i riksdagen lyckades de fem kvinnorna lyfta fram många frågor som inte tidigare hade diskuterats jämställdhet, kvinnors arbets- och pensionsvillkor,  sexualupplysningen och moderskapspenning. Därmed banade de väg för kommande generationer.

2022 har vi en kvinnlig stadsminister i Sverige S-kvinnan Magdalena Andersson.

Vi måste bli jämställda männen

100 år efter rösträtten håller vi fortfarande på att kämpa för jämlikhet, jämställdhet, kvinnors arbetsvillkor och pensioner. Ska det ta 100 år till?

Dags för vårdpersonalen att få bättre villkor

Vi i S-kvinnor arbetar för att stärka välfärden och framför allt nu när vårdpersonalen gått på knäna pga. av Pandemin så märks extra tydligt. Det är ännu viktigare att kunna ge de som förtjänar en skälig lön för sitt arbete, och en rimlig arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning.

Utvecklandet av digitala tekniska tjänster behöver utökas och satsas på speciellt inom kvinnodominerande yrken. Vi behöver lösningar som ger den enskilde självständighet men också lösningar som minimerar tunga och svåra arbetsmoment inom välfärdssektorn, på samma sätt som man har gjort inom den mansdominerande industrin.

Vi vill att alla ska ha en jämlik lön och att löne- och pensionsgapen ska minska. Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är lika stora nu som för 25 år sedan.

Vi ser att lågutbildade kvinnors livslängd sjunker det måste vi göra något åt.

Sexualbrott och mäns våld mot kvinnor

Trygghet är något som ger oss frihet, att kvinnor ska kunna känna sig trygga både i och utanför sina hem är en rättighet som vi värnar starkt. Hedersvåld och hedersförtryck kan inte accepteras. Ju mer jämlikt ett samhälle är desto lättare är det för kvinnor att frigöra sig från förtryck och orättvisa i hem och på arbete.

Vi ser också att flickors utsatthet för sexuella trakasserier och övergrepp ökar det kan inte fortsätta vara så.

Vi S-kvinnor har länge påtalat brottsoffrets situation, status och behov måste uppvärderas, särskilt kopplat till sexualbrott och mäns våld mot kvinnor. Rätten till ett målsägandebiträde måste
säkerställas.

S-kvinnor vill att sexköp alltid ska leda till frihetsberövande straff. Arbetet med att höja minimistraffet för köp av sexuell tjänst, från böter till fängelse väntas bli klart i juli månad.

Sociala medier

Hot och hat på sociala medier måste stävjas för att skydda enskilda personer, grupper och det demokratiska samhället. Det måste finnas stöd i lagstiftningen för att stänga konton utan att det
strider mot yttrandefriheten.

Den psykiska ohälsan hos kvinnor

Det behövs tas ett helhetsgrepp för att förbättra kvinnors psykiska mående genom hela livet. Allt fler flickor och unga kvinnor upplever psykisk ohälsa på grund av de krav som ställs på dem från skola,
sociala medier och omgivningen. Ett ojämnställt föräldrarskap med huvudansvar för hem och familj skapar stress hos många kvinnor och riskerar att leda till sjukdom. Var tredje kvinna över 77 år har
besvär med ångest och depression, vilket gör det till det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. 15 procent av kvinnorna i den arbetande befolkningen upplever besvär till följd av stress och andra psykiska påfrestningar. Motsvarande siffra för män är 8 procent.

Välfärdssektorn

Språket är en viktig betydelse för den äldre. Det senaste inlärda språket och närminnet kan försvinna, då behöver det finnas personal som förstår och kan kommunicera med den enskilde.

Att ha tillgång till en trygg bostad av god kvalitet och till en rimlig kostnad är en grundläggande rättighet.

Tillgång till en kvantitativ skola, förskola, och fritidsverksamhet är grundläggande och väsentligt i ett välfärdssamhälle. Där läggs grunden för framtiden och barnen ska möta pedagoger som förmedlar kunskap som är nödvändig för ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle.

S-kvinnor motsäger sig religiösa förskolor och skolor. Skolan är och ska vara uppbyggd på jämlika, demokratiska och sekulära värderingar där flickor och pojkar har samma möjligheter.

S-kvinnor vill se ett stopp för privata vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen och säger nej till LOV.

Solidaritet med Ukraina

Från den ena krisen till den andra så har vi nu fått en helt annan säkerhetsordning i och med kriget i Ukraina, vi behöver åter igen visa solidaritet och omtanke. De som främst flyr är kvinnor och barn dem behöver vi hjälpa och skydda.

Jämställdhetsperspektivet ska alltid beaktas

För att uppnå jämställdhet har regeringens huvudsakliga strategi sedan 1994 varit jämnställdighetsintegrering. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla män och kvinnor, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder det och är pga. av att vi har modiga kvinnor och hårt arbetande arbetarrörelser, trots det har män och kvinnor inte samma möjligheter och rättigheter
som män.

Vi kan aldrig sluta arbeta för ett jämställt, jämlikt och demokratiskt samhälle.

Kathrine Månsson
ordförande S-kvinnor Kungälv
Kandidat #21 Kommunfullmäktige

Visningar: 695