Tre juridiska kön

Många transpersoner upplever att de inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet och att det påverkar hälsan negativt.

Transpersoners situation i samhället

Transpersoner upplever en högre grad av diskriminering i samhället än andra grupper, till exempel att de blir kränkta av skola, vård, arbetsförmedling och socialtjänst. De är även missnöjda med polisens bemötande och vid anmälan av övergrepp. Många transpersoner upplever också att vårt språkbruk som utgår ifrån två kön osynliggör dem. Det går inte heller att ha någon annan juridiskt erkänd identitet än kvinna/man. Många it-system har redan kompletterats med könstillhörighet “annan”. Det tycker vi är bra men vi behöver gå längre. För många transpersoner är det utlämnande att lämna ut personnummer där det juridiska könet framgår.

Cisnorm

Samhället präglas fortfarande starkt av cisnormen. Människor förväntas tillhöra det biologiska kön de tilldelades vid födseln. För det mesta är det inget som personer tänker på, ens könsuttryck, könsidentitet och näst sista siffran på personnumret stämmer genom livet. För intersexpersoner, transperson och icke-binära ställer det dock till enorma problem. Det osynliggör, skapar grogrund för diskriminering och försvårar för människor att själva avgöra vilken del av sitt liv en ska delge vid till exempel kör­kortskontroll, passkontroll eller sjukvårdsbesök.

Behov av lagändringar

Att ändra det är ganska enkelt. Med små medel skulle vi kunna underlätta för tusentals personer, vara mer inkluderande och respektfulla. Genom att införa köns­neutrala personnummer och införa ett tredje juridiskt kön kan vi överkomma flera praktiska problem. Den stora Transutredningen kom med flera förslag och pekade på en rad problem, och några skulle kunna lösas med dessa två lagändringar.

Socialdemokraterna vill:

  • Överväga möjligheten till att ett tredje juridiskt kön införs i Sverige
  • Överväga att införa könsneutrala personnummer i Sverige

 

Nalle Johansson
Vice ordförande, arbetarekommunen

Träffar: 906