MP, M och S överens att ta hand om Kungälv

Nu tar vi Kungälv framåt tillsammans.

Val 2022 är klart. I eftervalsdialogen mellan olika partier om politikens innehåll, vallöften, krav och önskemål, finns den största överensstämmelsen mellan Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna.

Därför meddelar idag Miljöpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna att vi vill ta hand om Kungälv. Vi går vidare tillsammans i samarbete fram till 2026 – för en politik – Kungälv 2030.  

M, MP och S samarbetet Kungälv 2030, återkommer till kommunstyrelsen den 16 november med en ny gemensam politik i förslag till budget/verksamhetsplan för 2023. Budget, uppdrag och val kommer behandlas vid kommunfullmäktiges möte den 24 november.

Just nu arbetas det med en programförklaring som presenteras i november. Partierna kommer presentera en ansvarsfull och omfattande politik, detta är några punkter framåt

En osäker tid kräver samarbete

Det ekonomiska läget kräver fortsatt brett politiskt samarbete. Finansiellt ramverk med grundläggande principer gäller. Skattesats ligger fast, ingen höjning, ingen sänkning. En god ekonomi i tider av krig och kris ger trygghet för alla och säkerställer en bra välfärd, skola, vård och omsorg. Kungälv ska ha en välskött ekonomi med ett helhetstänk över befintliga gränser, för bästa möjliga kommunal service.

Nytt klimatmål, ny nivå för Kungälv

Nytt klimatmål, Kungälv ska vara fossiloberoende 2030. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Utsläppen av växthusgaser från invånarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010. Havet ska vara rent, friskt och levande. Klimat, energi, robusthet och krisfrågor hänger ihop med lokal produktion, lokala upphandlingar för nya jobb och ökat företagande.

Trygghet genom minskat utanförskap

Tryggheten ska öka genom minskat utanförskap. Förbättrat socialt förebyggande arbete under barns uppväxt genom ny politisk inriktning som innebär ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Helhetssyn där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö. Arbetet ska inbegripa föräldrarna som förebilder genom allmänna och riktade insatser.

Stadsutveckling som hänger ihop

Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, inte minst framtida områden som Kexentomten och Oasenområdet. Utvecklingen skall vara genomtänkt med god arkitektur, balans mellan nytt och äldre och en genomtänkt handel. Staden skall lyfta fram kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och leken för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Utvecklingsarbetet ska också gälla kommundelarna.

Fler mötesplatser för unga – bygg klar arenan

Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet motverkas. Arena Kungälv ska genomföras enligt plan med större bad med nya is- och idrottshallar och nya mötesplatser.

 

Politiska kommentarer

– Kungälv behöver även framöver ha en stabil och trygg majoritet, tillsammans med Miljöpartiet och Moderaterna kommer vi ta ansvar för Kungälvs bästa, säger Camilla Haag, ordförande för Socialdemokraterna i Kungälv. Tel 0733-225983

– Vi vill fortsätta samarbetet med Moderaterna för det har fungerat väldigt bra och båda partierna vill Kungälvs bästa. Det är krig i Europa, gasledningar sprängs, lågkonjunktur på väg, elräkning och räntan stiger och då krävs det politiskt samarbete där man får ta och man får ge. Jag vill tacka Centerpartiet för gott samarbete och välkomnar Miljöpartiet där vi nu tar ett tydligare kliv in i framtiden och väver samman viktiga frågor som energi, klimat, krisplanering, robusthet med lokalproduktion nya gröna jobb och nyföretagande, säger Miguel Odhner för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande. Tel 070-3520101

Läs även Kungälvsposten här

Träffar: 285