Fler vårdnadshavare än två

Med nya familjekonstellationer ställs den nuvarande lagstiftningen kring vårdnadshavare inför utmaningar.

Barnens bästa i främsta rummet

Dagens familjer kan ha andra sammansättningar av människor som bryr sig om och tar hand om varandra än en kärnfamilj med en mamma, en pappa och barn. Familjer ser olika ut och vi socialdemokrater vill värna mångfalden och stjärnfamiljen och ser brister i dagens lagstiftning när nya familjekonstellationer växer fram. Vi är väl medvetna om att detta är svåra frågor och vi anser att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet. Utifrån detta vill vi se över lagstiftningen på flera områden.

Tydliga problem

Tydligast blir problemen för barn som lever med skilda föräldrar och för barn som har kommit till när två samkönade par har valt att skaffa barn gemensamt. För barnen innebär det att de i lagens mening har två vårdnadshavare, de biologiska föräldrarna, som kan fatta beslut rörande till exempel skola, sjukvård och annat. Samtidigt exkluderas föräldrarnas partners, eller andra personer som fungerar som barnets föräldrar men inte är biologiska föräldrar, från den juridiska rätten att vara med och fatta beslut rörande barnet. Det kan leda till att barnet inte får den hjälp och det stöd det behöver.

Lagstiftningen måste ses över

Ett vardagsexempel kan vara problem med att anmäla barnet till en fritidsaktivitet, eftersom en del arrangörer kräver målsmans underskrift. Lagstiftningen behöver ses över i enlighet med ovan.

 

Socialdemokraterna vill:

• Att det görs en översyn av lagstiftningen gällande fler vårdnadshavare än två

Nalle Johansson
Vice ordförande, arbetarekommunen

Träffar: 286