Det måste bli bättre på jobbet

Folk skadas och dör även i Kungälv

Idag skadas eller dör över 800 000 personer välden över på jobbet. I Sverige handlar det om ca tusen personer per år som avlider i sjukdomar orsakade av förhållanden på arbetet, däribland 300 pga cancer, 440 pga av hjärt- och kärlsjukdomar, 100 pga lung- och luftvägssjukdomar och 100-300 självmord. Dödsfall av arbetsolyckor inträffar ungefär en gång varje vecka. Omkring 30 000 skadas varje år i arbetsolyckor.

Så vi har mycket att göra för att skapa en bättre arbetsmiljö. Även i Kungälvs kommun, såväl bland privata företag som inom kommunens stora verksamhet skadas medarbetare, man mår dåligt, stress och sjukskrivning.

Vi gör bra saker men det räcker inte

I Kungälv har vi Socialdemokrater lyft personal och arbetsmiljöfrågorna. För första gången på 10 år har det införts ett personalpolitisk program, vi tar fram en personalresursplan och det systematiska arbetsmiljöarbetet har reviderats, vi har infört en plan för ökad frisknärvaro och minskad sjukskrivning och vi ser nu att sjukskrivningarna viker nedåt (bara lite och nivåerna är rekordhöga), det är bra men det räcker inte på långa vägar.

Denna vår behandlas NMI, Nöjd Medarbetarindex och vi ser att en positiv rörelse trots omorganisation. Vi ligger över riksgenomsnittet och har förbättrat oss sedan 2013, men det hjälper inte.

Många mår dåligt på jobbet, det är för lite personal i vården, arbetskläder saknas, anställningar är otrygga eller otydliga, personalomsättningen ä hög och det finns mer att göra på chefssidan. Vår medarbetarundersökning visar exempelvis att över 10 procent saknar medarbetarsamtal och även om fler och fler anser att kvinnor och män har samma möjligheter inom kommunen, menar fortfarande 1/3 av medarbetarna som säger att kvinnor och män inte har samma möjligheter inom kommunen. Dessutom menar 14 % att de under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för hot och våld. 30 % av de som blivit utsatta av för detta har inte fått tillräckligt stöd. Sånt här är absolut inte okej. När jag besöker våra arbetsplatser är det tydligt, det behövs mer folk, inte minst inom vården.

Mer personal i vården är prioriterat

Vi har mycket att göra för att nå de mål och vision i personalpolitiskt program. Vi Socialdemokrater viker aldrig i dessa frågor, även om vi inte alltid kan göra allt vi vill samtidigt, vi tar steg för steg. Många medlemmar är aktiva i facket. Varje möte diskuteras jobbet, tryggheten och framtiden. På tisdag demonstrerar vi på 1 maj. Vi har många skäl att gå i tåget. Ett är fler, inte färre anställda i vården – det ger inte bara mer tid för gamla och sjuka, det skapar en bättre arbetssituation för de idag för lågt bemannade verksamheterna inom vården. Den grundhöjning vi gjort i Kungälv räcker inte, det behövs mer satsningar.

Häng med du med.

Den svenska modellen skall utvecklas, inte avvecklas!

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

Träffar: 563